Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Fundacja

Fundacja

Fundacja

Co możecie realizować w ramach Projektu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

 

Założycielem i Prezesem Helskiej Fundacji Sapere Aude jest Marek Chroń - Radny Miasta Helu. Siedzibą Fundacji jest miasto Hel. Fundacja została powołana do wspierania inicjatyw dzieci i młodzieży, propaguje idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej.

 

Działanie Fundacji ma na celu pomoc i kształtowanie umiejętności świadomego i samodzielnego wyboru i empatii. Rozumienie mechanizmów demokratycznych a w przyszłości kształtowanie otaczającej rzeczywistości w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich grup obywateli. W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji i odróżnianie populizmu od realnych możliwości. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy jest koniecznością w kształtowaniu człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt.
Wyrażam nadzieję, iż wspólna praca na wszystkich płaszczyznach życia społecznego przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju intelektualnego młodych ludzi. W interesie nas wszystkich jest by przyszłe pokolenia świadomie wpływały na rozwój naszych „małych ojczyzn” mając na względzie przede wszystkim dobro drugiego człowieka. 

 

Fundacja zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000652135

 

NIP 587-170-90-52 REGON 366082081
wspierania Projektu zostało założone konto bankowe:
Bank PEKAO: 73 1240 5383 1111 0010 7208 1407

Wpłat można dokonywać za pomocą BLIK na numer telefonu 506 785 325

 

 Projekt „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” został stworzony w 2016 r.  przez założyciela Helskiej Fundacji Sapere Aude, radnego Helu, działacza społecznego Marka Chroń. Współorganizatorem Projektu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Koordynacją techniczną zajmują się: Daniel Mikołajczyk. Oprawę graficzną tworzy Gosia Piotrowska. Projekt skierowany jest  do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zasięg projektu nie jest ograniczony. Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności świadomego wyboru, samodzielnego myślenia i  empatii u młodych ludzi. Projekt ma na celu poznanie i zrozumienie mechanizmów demokratycznych a w przyszłości kształtowanie otaczającej rzeczywistości w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich grup obywateli. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy, jako  konieczności  kształtowania człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt. Oczekiwaniem organizatora jest zmobilizowanie i zachęcenia młodzieży do działania w swoich środowiskach lokalnych, angażowania się w życie swoich społeczności. Podnoszenie świadomości i wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania samorządu oraz praktyczne próby przenoszenia tej wiedzy na pomoc współmieszkańcom. Tworzenie pomysłów na poprawę  funkcjonowania lokalnego samorządu oraz wykorzystywania pełni swoich praw.

 

Młodzież w ramach projektu realizuje przedsięwzięcia związane z tematyką demokratyczną lub społeczną. Organizator w żaden sposób nie wpływa na podejmowane przez młodzież działania. Istnieje możliwość, jeżeli młodzież wyrazi taką wolę, spotkań z organizatorem lub jego przedstawicielami w celu omówienie przykładowych działań. W trakcie trwania edycji organizowane są spotkania z patronami oraz organizowane są przez fundację dodatkowe przedsięwzięcia edukacyjne, w których młodzież może brać udział. Fundacja nie ingeruje w wybór kandydatów do wyróżnień. 

 

Mottem przewodnim Projektu  jest myśl Horacego „SAPERE AUDE”, którą  rozsławił filozof niemiecki Immanuel Kant, czyniąc z niego dewizę Oświecenia i zawarł w nim orędzie tego procesu:

 

” Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa.”

 

        Uczestnictwo w Projekcie to organizacja i realizacja przez młodzież przedsięwzięć mających wpływ na ich bezpośrednie otoczenie jak również na świadomość ich samych. Uczniowie szkół, które przystąpią do Projektu mają możliwość spotkania się z jego twórcą lub patronami w czasie którego uzyskują wiedzę nt. konkretnych tematów, w ramach których mogą urzeczywistniać swoje pomysły. Ideą Projektu jest stawianie na samodzielność, kreatywność i zaangażowanie młodych ludzi. Wiedza ,którą otrzymują w czasie spotkań nie jest w żaden sposób ramą możliwych działań a jedynie wskazówką lub podpowiedzią. Projekt trwa przez okres całego roku szkolnego. Rozpoczyna się we wrześniu i kończy galą, na której wyróżniani są laureaci, w czerwcu (na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego). W czasie jego trwania twórcy Projektu w żaden sposób nie ingerują w działalność młodzieży. Również zgłaszanie młodzieży do wyróżnień odbywa się przez komisje szkolne, stowarzyszenia, organizacje społecze i opiekunów. Rada Fundacji ogranicza się jedynie do końcowej weryfikacji i zatwierdzania kandydatur. Procedurę opisuje regulamin.

 

Pierwsze spotkania z młodzieżą  mają na celu wskazanie definicji  czy dany projekt jest projektem  prodemokratycznym czy prospołecznym i wyjaśnieniu, że do tego celu służy pytanie: „czy to co chcę zrobić będzie służyło większej grupie osób? Czy projekt będzie miał wpływ na poczucie empatii, solidarności społecznej i konsolidacji społeczności oraz odpowiedzialności za otoczenie? Czy obywatel będzie miał poczucie wpływania na rzeczywistość? – to Partycypacja, natomiast jeżeli przy projekcie widzimy możliwość podniesienia świadomości, wiedzy, odpowiedzialności, ułatwiamy korzystanie z własnych praw w zgodzie z decyzją większości -  możemy mówić o Demokracji”.

 

           W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji  i odróżnianie populizmu od realnych możliwości.

 

Projekt ma na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy swoją postawą i postępowaniem dają świadectwo prawości, propagują idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej na niwie swojej szkoły i środowiska pozaszkolnego.

 

W zakresie aktywności obywatelskiej:

- składanie wniosków do budżetów obywatelskich za pośrednictwem swoich radnych;

- organizowanie konkursów plastycznych ukazujących społeczną  aktywność młodzieży ;

- organizowanie konkursów tematycznych na temat praw i obowiązków obywatelskich;

- organizowanie warsztatów dla społeczności lokalnej o tematyce korzystania z praw obywatelskich,

  np. dostęp do informacji publicznej;

- organizowanie pokazów i dyskusji w oparciu o klasyki kina o tematyce wolności obywatelskich;

- organizowanie paneli dyskusyjnych nt. problemów grup społecznych np. młodzieży swojej

   miejscowości;

 - przeprowadzenie warsztatów i dyskusji nt. nieposłuszeństwa obywatelskiego.

 

W zakresie pomocy ludziom potrzebującym i zwierzętom

- udział w wolontariacie, propagowanie potrzeby współczucia i pomocy;

- organizowanie projektów dotyczących ochrony zwierząt;

- organizowanie projektów związanych z pomocą zwierzętom;

- organizowanie konkursów  tematyczny dotyczących wiedzy o wolontariacie;

- organizowanie kursów pierwszej pomocy;

- organizowanie akcji charytatywnych;

- organizowanie projektów wspierających np. Dzień Seniora,

- pomoc osobom ubogim w swoim najbliższym otoczeniu;

 

W zakresie promocji swojej „Małej Ojczyzny”

- organizowanie projektów popularyzujących walory lokalnego otoczenia;

- rewitalizacja miejsc pamięci;

- przeprowadzenie warsztatów nt. lokalnego patriotyzmu;

- organizacja konkursów plastycznych promujących „Małą Ojczyznę”;

- przygotowanie lekcji historii w terenie.

 

W zakresie promocji nauki i wiedzy

- organizowanie spotkań promujących hasło, że wiedza nie jest przywilejem ale prawem każdego obywatela;

- organizowanie spotkań z Patronami i Przyjaciółmi Projektu;

- udział w Projektach organizowanych przez Helską Fundację Sapere Aude;

- przeprowadzenie konkursów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne;

- przygotowanie programu nauki w szkole opierający się o indywidualne podejście do ucznia;

- przygotowanie projektu lekcji praktycznej, opierającej się na ćwiczeniach, doświadczeniach, pracy grupowej.

 

W zakresie świadomości udziału w procesie wyborczym

- organizowanie wyborów do samorządów szkolnych/klasowych w oparciu o ordynację wyborczą;

- przeprowadzenie panelu dyskusyjnego nt. udziału w wyborach;

- przeprowadzenie debaty wyborczej;

- przygotowanie kampanii wyborczej do samorządu szkolnego;

- przygotowanie projektu „ustawy szkolnej” i zebranie podpisów potrzebnych do zgłoszenia ustawy ;

 

W zakresie poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu władzy samorządowej i urzędów

- organizowanie spotkań z przedstawicielami sfery publicznej;

- organizowanie lekcji i dyskusji na temat funkcjonowania urzędów publicznych;

- praca nad projektami związanymi z udziałem młodzieży w życiu publicznym np. młodzieżowej radzie

  miasta;

- próby tworzenia aplikacji dla poprawy komunikacji obywatela z urzędnikiem;

- opracowanie schematów usprawniających funkcjonowanie urzędów;

- przygotowanie projektu urzędnik przyszłości;

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2022-08-11 22:17:37
Ilość wyświetleń: 911

Wesprzyj Fundację

Wejdź i dowiedź się jak możesz wesprzeć naszą Fundację !
Zobacz

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

"Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa."

Horacy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook