O Fundacji

Co możecie realizować w ramach Projektu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

Założycielem i Prezesem Helskiej Fundacji Sapere Aude jest Marek Chroń - Radny Miasta Helu. Siedzibą Fundacji jest miasto Hel. Fundacja została powołana do wspierania inicjatyw dzieci i młodzieży, propaguje idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej.

Działanie Fundacji ma na celu pomoc i kształtowanie umiejętności świadomego i samodzielnego wyboru i empatii. Rozumienie mechanizmów demokratycznych a w przyszłości kształtowanie otaczającej rzeczywistości w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich grup obywateli. W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji i odróżnianie populizmu od realnych możliwości. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy jest koniecznością w kształtowaniu człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt.
Wyrażam nadzieję, iż wspólna praca na wszystkich płaszczyznach życia społecznego przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju intelektualnego młodych ludzi. W interesie nas wszystkich jest by przyszłe pokolenia świadomie wpływały na rozwój naszych „małych ojczyzn” mając na względzie przede wszystkim dobro drugiego człowieka. 

Fundacja zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000652135

NIP 587-170-90-52 REGON 366082081
wspierania Projektu zostało założone konto bankowe:
Bank PEKAO: 73 1240 5383 1111 0010 7208 1407

Wpłat można dokonywać za pomocą BLIK na numer telefonu 506 785 325

 

 

 

          Projekt „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” został stworzony w 2016 r.  przez założyciela Helskiej Fundacji Sapere Aude, radnego Helu, działacza społecznego Marka Chroń. Współorganizatorem Projektu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Koordynacją techniczną zajmują się: Daniel Mikołajczyk. Oprawę graficzną tworzy Gosia Piotrowska. Projekt skierowany jest  do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zasięg projektu nie jest ograniczony. Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności świadomego wyboru, samodzielnego myślenia i  empatii u młodych ludzi. Projekt ma na celu poznanie i zrozumienie mechanizmów demokratycznych a w przyszłości kształtowanie otaczającej rzeczywistości w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich grup obywateli. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy, jako  konieczności  kształtowania człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt. Oczekiwaniem organizatora jest zmobilizowanie i zachęcenia młodzieży do działania w swoich środowiskach lokalnych, angażowania się w życie swoich społeczności. Podnoszenie świadomości i wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania samorządu oraz praktyczne próby przenoszenia tej wiedzy na pomoc współmieszkańcom. Tworzenie pomysłów na poprawę  funkcjonowania lokalnego samorządu oraz wykorzystywania pełni swoich praw.

Młodzież w ramach projektu realizuje przedsięwzięcia związane z tematyką demokratyczną lub społeczną. Organizator w żaden sposób nie wpływa na podejmowane przez młodzież działania. Istnieje możliwość, jeżeli młodzież wyrazi taką wolę, spotkań z organizatorem lub jego przedstawicielami w celu omówienie przykładowych działań. W trakcie trwania edycji organizowane są spotkania z patronami oraz organizowane są przez fundację dodatkowe przedsięwzięcia edukacyjne, w których młodzież może brać udział. Fundacja nie ingeruje w wybór kandydatów do wyróżnień. 

Mottem przewodnim Projektu  jest myśl Horacego „SAPERE AUDE”, którą  rozsławił filozof niemiecki Immanuel Kant, czyniąc z niego dewizę Oświecenia i zawarł w nim orędzie tego procesu:

Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa.”

        Uczestnictwo w Projekcie to organizacja i realizacja przez młodzież przedsięwzięć mających wpływ na ich bezpośrednie otoczenie jak również na świadomość ich samych. Uczniowie szkół, które przystąpią do Projektu mają możliwość spotkania się z jego twórcą lub patronami w czasie którego uzyskują wiedzę nt. konkretnych tematów, w ramach których mogą urzeczywistniać swoje pomysły. Ideą Projektu jest stawianie na samodzielność, kreatywność i zaangażowanie młodych ludzi. Wiedza ,którą otrzymują w czasie spotkań nie jest w żaden sposób ramą możliwych działań a jedynie wskazówką lub podpowiedzią. Projekt trwa przez okres całego roku szkolnego. Rozpoczyna się we wrześniu i kończy galą, na której wyróżniani są laureaci, w czerwcu (na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego). W czasie jego trwania twórcy Projektu w żaden sposób nie ingerują w działalność młodzieży. Również zgłaszanie młodzieży do wyróżnień odbywa się przez komisje szkolne, stowarzyszenia, organizacje społecze i opiekunów. Rada Fundacji ogranicza się jedynie do końcowej weryfikacji i zatwierdzania kandydatur. Procedurę opisuje regulamin.

Pierwsze spotkania z młodzieżą  mają na celu wskazanie definicji  czy dany projekt jest projektem  prodemokratycznym czy prospołecznym i wyjaśnieniu, że do tego celu służy pytanie: „czy to co chcę zrobić będzie służyło większej grupie osób? Czy projekt będzie miał wpływ na poczucie empatii, solidarności społecznej i konsolidacji społeczności oraz odpowiedzialności za otoczenie? Czy obywatel będzie miał poczucie wpływania na rzeczywistość? – to Partycypacja, natomiast jeżeli przy projekcie widzimy możliwość podniesienia świadomości, wiedzy, odpowiedzialności, ułatwiamy korzystanie z własnych praw w zgodzie z decyzją większości -  możemy mówić o Demokracji”.

           W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji  i odróżnianie populizmu od realnych możliwości.

Projekt ma na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy swoją postawą i postępowaniem dają świadectwo prawości, propagują idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej na niwie swojej szkoły i środowiska pozaszkolnego.

W zakresie aktywności obywatelskiej:

- składanie wniosków do budżetów obywatelskich za pośrednictwem swoich radnych;

- organizowanie konkursów plastycznych ukazujących społeczną  aktywność młodzieży ;

- organizowanie konkursów tematycznych na temat praw i obowiązków obywatelskich;

- organizowanie warsztatów dla społeczności lokalnej o tematyce korzystania z praw obywatelskich,

  np. dostęp do informacji publicznej;

- organizowanie pokazów i dyskusji w oparciu o klasyki kina o tematyce wolności obywatelskich;

- organizowanie paneli dyskusyjnych nt. problemów grup społecznych np. młodzieży swojej

   miejscowości;

 - przeprowadzenie warsztatów i dyskusji nt. nieposłuszeństwa obywatelskiego.

 

W zakresie pomocy ludziom potrzebującym i zwierzętom

- udział w wolontariacie, propagowanie potrzeby współczucia i pomocy;

- organizowanie projektów dotyczących ochrony zwierząt;

- organizowanie projektów związanych z pomocą zwierzętom;

- organizowanie konkursów  tematyczny dotyczących wiedzy o wolontariacie;

- organizowanie kursów pierwszej pomocy;

- organizowanie akcji charytatywnych;

- organizowanie projektów wspierających np. Dzień Seniora,

- pomoc osobom ubogim w swoim najbliższym otoczeniu;

 

W zakresie promocji swojej „Małej Ojczyzny”

- organizowanie projektów popularyzujących walory lokalnego otoczenia;

- rewitalizacja miejsc pamięci;

- przeprowadzenie warsztatów nt. lokalnego patriotyzmu;

- organizacja konkursów plastycznych promujących „Małą Ojczyznę”;

- przygotowanie lekcji historii w terenie.

 

W zakresie promocji nauki i wiedzy

- organizowanie spotkań promujących hasło, że wiedza nie jest przywilejem ale prawem każdego obywatela;

- organizowanie spotkań z Patronami i Przyjaciółmi Projektu;

- udział w Projektach organizowanych przez Helską Fundację Sapere Aude;

- przeprowadzenie konkursów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne;

- przygotowanie programu nauki w szkole opierający się o indywidualne podejście do ucznia;

- przygotowanie projektu lekcji praktycznej, opierającej się na ćwiczeniach, doświadczeniach, pracy grupowej.

 

W zakresie świadomości udziału w procesie wyborczym

- organizowanie wyborów do samorządów szkolnych/klasowych w oparciu o ordynację wyborczą;

- przeprowadzenie panelu dyskusyjnego nt. udziału w wyborach;

- przeprowadzenie debaty wyborczej;

- przygotowanie kampanii wyborczej do samorządu szkolnego;

- przygotowanie projektu „ustawy szkolnej” i zebranie podpisów potrzebnych do zgłoszenia ustawy ;

 

W zakresie poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu władzy samorządowej i urzędów

- organizowanie spotkań z przedstawicielami sfery publicznej;

- organizowanie lekcji i dyskusji na temat funkcjonowania urzędów publicznych;

- praca nad projektami związanymi z udziałem młodzieży w życiu publicznym np. młodzieżowej radzie

  miasta;

- próby tworzenia aplikacji dla poprawy komunikacji obywatela z urzędnikiem;

- opracowanie schematów usprawniających funkcjonowanie urzędów;

- przygotowanie projektu urzędnik przyszłości;

REGULAMIN PROJEKTU

Realizowane Projekty

Sapere Aude - miej odwagę być mądrym (edycja 2021-2022

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

 edycja 2021/2022

 - Jeżeli zależy Ci na społeczeństwie obywatelskim

- Jeżeli chcesz propagować idee i postawy demokratyczne

- Jeśli uważasz, że należy promować:

& tolerancję,

& poszanowanie prawa,

& godność drugiego człowieka,

& partycypację społeczną.

- Jeśli znasz kogoś kto robi coś ponad standard i dla innych

Zgłoś młodego człowieka, zasiej ziarno które w przyszłości da obfite plony.

Zgłoszenie możesz wysłać na adres marekchron@gmail.com dodając zdjęcie i krótki opis osoby nominowanej.

Nagroda im. Jarosława Bojanowskiego

Od tego roku została ustanowiona Nagroda im. Jarosława Bojanowskiego.

Kapitułe Nagrody tworzą: Henryka Krzywonos-Strycharska, Aldona Bojanowska oraz Ze strony Fundacji Marek Chroń.

Nagroda przyznawana jest corocznie, podczas Gali Finałowej "Sapere Aude".

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły, posiadacze tytułu "Mecenas Rozwoju Młodzieży" nadawanego przez Fundację oraz Patroni i Przyjaciele Fundacji.

Nagroda  jest przyznawana corocznie za wybitną postawę prospołeczną, pracę na rzecz młodzieży, promocję tolerancji, wkład pracy w rozwój środowiska szkolnego lub pozaszkolnego oraz propagowanie postaw demokratycznych i poszanowania prawa.

"Przez Pryzmat Tolerancji....." - IV

Wojna redefiniuje wiele pojęć i znaczeń w tym również "Tolerancję".

W poprzednich edycjach tego Konkursu przedstawialiście szacunek dla koloru skóry, orientacji, pochodzenia, poglądów.....

Zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Konkursu:

                   "Przez Pryzmat Tolerancji......"

Jak we wszystkich obecnie prowadzonych Projektach zapraszam do udziału dzieci z Ukrainy.

Czy dzisiaj odbieracie to słowo tak samo?

Jak niektórzy mogą nazywać siebie tolerancyjnymi kiedy jednych migrantów otaczają opieką a innych wypychają na druty lub do ciemnego lasu?

Czy to co dzisiaj robimy to nasze serce czy może tak wypada?

Zasady Konkursu są proste, opisane na lewej stronie plakatu.

Konkurs trwa do 1 maja 2022 r.

Prace można wysyłać na adres marekchron@gmail.com lub na adres Biuro Obsługi Rady Miasta Helu; ul. Wiejska 50; 84-150 Hel

Altruiści - bohaterowie czasu wojny

24 lutego to dzień, w którym słowo "Altruista" nabrało zupełnie innego. bardziej dosłownego znaczenia.

Do tej pory ten projekt pokazywał bohaterów pandemii.

Dzisiaj kiedy widzimy spontaniczny ruch obywateli w ratowanie braci Ukraińców , postanowiłem do nich skierować to działanie.

"Altruiści - czasu wojny" to tysiące ludzi i organizacji, które ruszyły na pomoc innym ludziom.

W tym projekcie chciałbym pokazać tylu ilu zdołam. Osoby prywatne, organizacje. Pomagamy na milion sposobów, każdy tak jak może. Dlatego nie wpisuję żadnych ograniczeń.

Zasada jest prosta:

Znasz kogoś takiego to zgłoś jego do mnie.

Napisz co robił lub robi,

prześlij zdjęcie,

ja przyznam nominację i będę przygotowywał święto poświęcone zgłoszonym osobom czy organizacjom

Wyślij na adres marekchron@gmail.com

Moje Miasto w Europie - IV edycja

Nasza obecność w zjednoczonej Europie nabiera dzisiaj zupełnie nowego znaczenia. Deprecjacja wartości, umniejszanie roli, rozbicie zjednoczenia, to coś na co sobie nie możemy pozwolić.

Dlatego rusza IV edycja Konkursu : "Moje Miasto w Europie" pod patronatem europoseł Magdalena Adamowicz

W tym roku szczególna edycja.

Dla nas Europa to dom, o który musimy dbać, dla innych Europa to dom przyszłości, dom o którym marzą.

Wśród nas przebywa wielu gości z Ukrainy w tym dzieci.

Dlatego oprócz Naszych młodych mieszkańców, zapraszam "małych" przybyszy z Ukrainy.

Zapraszam do pokazania kredką, farbą, pędzlem czym jest dla nas europejski dom, czym chcemy by był, co nam daje poczucie wspólnoty i jedności.

Konkurs organizowany jest przez Helska Fundacja Sapere Aude i jak zawsze prace można przesyłać na adres marekchron@gmail.com lub dostarczyć do Biura Obsługi Rady Miasta Helu, ul. Wiejska 50. Hel

AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu lokalnego jak również jego historii i podmiotowości w demokratycznym państwie prawa. Celem projektu jest zainteresowanie młodego pokolenia losem ich lokalnej społeczności, próbą zachęcenia do działania na jego rzecz. Twórca projektu wychodzi z założenia, że do sprawnego, mądrego i uczciwego samorządu lokalnego niezbędne jest zrozumienie jego mechanizmów, otoczenia ale przede wszystkim edukacja młodych ludzi. Niedopuszczalne jest by lokalną władzę tworzyły osoby przypadkowe. W ramach realizacji projektu, do którego zachęcam szkoły, samorządy uczniowskie i grupy młodzieżowe, będą organizowane debaty, spotkania, konferencje itp. z twórcami Polskiego samorządu lokalnego, warsztaty z najlepszymi lokalnymi samorządowcami w tym burmistrzami i wójtami. Na spotkania będą również zapraszani parlamentarzyści, ludzie świata prawniczego czy artystycznego. To młodzież będzie decydowała o tematyce jej najbliższej zainteresowań. Cel projektu to próba zainteresowania młodych ludzi samorządnością lokalną a docelowo ukształtowania świadomego i odpowiedzialnego członka samorządu lokalnego.

  Zrealizowane Projekty

"Moje miasto w Europie" - konkurs dla dzieci z Ukrainy

Edycja konkursu "Moje miasto w Europie" pod patronatem Europosłanki Magdalena Adamowicz , zorganizowana dla naszych małych gości z #Ukrainy przez #Helska Fundacja Sapere Aude , za nami. Dziecięce prace pokazały szczere wyobrażenia tęsknot, wizji i obserwacji. Nagrody rozdane. Dziękuję za ogromną pomoc w organizację Żanna Sępińska .

Konkurs odbył się w sali konferencyjnej Urząd Miasta Helu

Dziękuję dzieciom i ich rodzicom za udział. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.

Nagroda im. Jarosława Bojanowskiego

W tym roku inaugurowaliśmy cykliczną nagrodę im. Jarosława Bojanowskiego.

Podczas tegorocznej Gali po raz pierwszy przyznaliśmy nagrodę im. mojego przyjaciela Jarosława Bojanowskiego.

W tym roku nagrodę otrzymał Mateusz Piepiora.

Nagrodę wręczyłem wspólnie z Aldona Bojanowska, z którą jak również z Henryką Krzywonos-Strycharską tworzymy Kapitułę Nagrody.

Gala Finałowa "Sapere Aude" - 2021

Gala Helskiej Fundacji Sapere Aude 2021 za nami.

W sobotę 23.10.2021 poznaliśmy laureatów Projektów:

"Altruiści II"

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

"Moje miasto w Europie" pod patronatem europoseł Magdaleny Adamowicz.

Patronami Gali byli ponadto: Henryka Krzywonos- Strycharska Barbara Nowacka Sławomir Rybicki Marek Rutka Związek Miast i Gmin Morskich

List do laureatów i uczestników Gali przesłał Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

Jednocześnie zapraszam do zgłaszania kandydatów do nominacji w trwającej już kolejnej edycji konkursu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" 2021/2022

Tegoroczną Galę po raz kolejny poprowadziła Kinga Włodarkiewicz za co jestem jej ogromnie wdzięczny tym bardziej, że jak zwykle poprowadziła ją doskonale i uświetniła całą imprezę swoim recitalem.

Punktem kulminacyjnym Gali było ogłoszenie o powołaniu nagrody im. mojego przyjaciela Jarosława Bojanowskiego. W tym roku nagrodę otrzymał Mateusz Piepiora. Nagrodę wręczyłem wspólnie z Aldona Bojanowska, z którą jak również z Henryką Krzywonos-Strycharską tworzymy Kapitułę Nagrody.

Moje miasto w Europie - 2021

#Europa, waga #wartości, wpływ na rozwój społeczeństwa i infrastruktury. Od kilku lat organizuję #konkurs "Moje miasto w Europie" ale tegoroczny, w kontekście ataków na Wspólnotę nabiera wyjątkowego znaczenia. Na sobotniej Gali zaprezentowali się zwycięzcy konkursu, któremu patronowała i ufundowała nagrody Pani Europoseł Magdalena Adamowicz , której serdecznie dziękuję. Wyłoniono 4 równorzędnych zwycięzców w kategoriach:

film - Kaja Włodarkiewicz

zdjęcia - Michał Stempniak

rysunek - Danuta Stempniak

utwór - literacki Stanisław Figurski

Dodatkową nagrodą było zaproszenie na rejs wręczone przez Jarosław Kłodziński. Zaproszenie do Sejmu, wręczył @Marek Rutka

Altruiści II -  Gala 2021

Tegorocznym tematem wiodącym działania Fundacji był Projekt "Altruiści II". Fundacja na bieżąco w trakcie trwania III fali pandemii pokazywała ludzi i ich postawy wobec zagrożenia, zarazy, strachu i powszechnego paraliżu. W czasie kiedy już nie było braw na balkonach a zarażonych było tysiąckroć więcej byli tacy, którzy poświęcali się na rzecz innych. Wśród wyróżnionych podczas Gali Finałowej znaleźli się: Bartosz Kobczyk, Monika Olczyk, Piotr Wilczyński, Magdalena Wawryniuk i Katarzyna Orzeszko z Szpital Pucki, Piotr Milejski z helskiego POZ, Iwona Stankiewicz, Janina Wasylka, Łukasz Dettlaff, Magdalena Oberzig-Zasada, Fundacja "Pomagamy nie Ziewamy" oraz Stowarzyszenie "Wszystko dla Gdańska". Gratulacje i drobne upominki złożyli wyróżnionym Patroni Projektu: Sławomir Rybicki, Marek Rutka, w imieniu Henryka Krzywonos- Strycharska gratulacje złożyła Maria Wojnowska. Nagrody od Związek Miast i Gmin Morskich dla wyróżnionych wręczyli Marcin Makowski i Jarosław Kłodziński

Sapere Aude - miej odwagę być mądrym 2021

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" - 2020/2021

Dwa słowa : "odwaga" i "mądrość" - nabierają z roku na rok coraz bardziej dosłownego znaczenia. Wybór pomiędzy konformizmem a wagą własnych poglądów. Na sobotniej Gali wyróżniliśmy tych, którym się chce i którzy potrafią. Tegoroczni laureaci to:

  • Marta Wojtunik
  • Milena Oberzig
  • Mateusz Piepiora
  • Kaja Włodarkiewicz
  • Iza Thrun
  • Weronika Goyke

Gratulacje składali i nagrody wręczali Patroni Gali i przyjaciele Fundacji: Magdalena Adamowicz, Sławomir Rybicki, Marek Rutka, Marcin Makowski. Zaproszenia na rejs przekazał Jarosław Kłodziński

Konkurs "Moje miasto w Europie"

Przed nami kolejna (17) rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej

Zapraszam do udziału w Konkursie pt.:

„Moje miasto w Europie”

pod patronatem Europoseł

Magdalena Adamowicz

Aby wziąć udział w Konkursie:

Narysuj ; stwórz fotograficzny album lub nakręć filmik :

O tym jak zmieniło się Twoje otoczenie dzięki członkostwu w UE, jak zmieniło się Twoje miasto, miejscowość a może również to jak zmieniliśmy się my sami. Co zyskaliśmy, co Ty zyskałeś? Co powinniśmy robić i jacy być by pielęgnować i rozwijać europejskie wartości lub pokaż jakie wartości są Twoim zdaniem najważniejsze?

Szczegóły na plakacie obok.

ALTRUIŚCI II

⚠️Pamiętacie pierwszą falę pandemii?

Pamiętacie te hucznie propagowane oklaski dla medyków? Szycie maseczek😷..jedno wielkie pospolite ruszenie, podszyte ogromnym strachem😔

Dziś - pomimo, że koronawirus uderzył tysiąckrotnie mocniej a liczba zgonów zatrważa – cisza😑‼

Ba... pojawiły się teorie spiskowe!

A może przyzwyczailiśmy się do tysięcy zachorowań i setek zgonów? Przyjęliśmy to jako normę... przecież zawsze ludzie umierali?!

To właśnie teraz powinniśmy docenić poświęcenie, zazwyczaj dla nas anonimowych osób, które na pierwszej linii frontu z niewidzialnym i śmiercionośnym wirusem ratują zdrowie i życie ludzi. Naszych najbliższych. Sąsiadów. Znajomych...

Moi drodzy... pamietajmy ➡️ Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni 🚑 diagności laboratoryjni, personel pomocniczy, pracownicy DPSów, domów opieki i innych pracujących ponad siły, narażają się, poświęcają swoje życie i zdrowie.

Wiosną stworzyłem projekt „Altruiści” – projekt, który promuje bohaterskie postawy zwykłych ludzi w niezwykle trudnej sytuacji, która objęła swoim zasięgiem właściwie cały świat!

Dzisiaj czas na drugą odsłonę tego projektu‼️ „Altruiści II” to projekt w hołdzie tym, którzy pomimo beznadziei, ratują nasze życie i zdrowie‼️ Hołd dla tych, którzy pomimo wszystko‼️nie rezygnują, chociaż strach i zagrożenie jest tysiąckrotnie większe. 💪 🏆 🥇

☎📨 📧 zgłaszajcie swoich bohaterów z wymienionych grup zawodowych! Podziękujmy im wspólnie! Zasługują na to!

„Altruiści II” to również możliwość dołączenia do podziękowań w formie ufundowania nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do miana „Altruisty” jak również chęć dołączenia się do podziękowań można przesyłać na adres marekchron@gmail.com Szczegóły na plakacie

Konkurs

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

edycja 2020/2021

Skoro wystartował rok szkolny a uczniowie wrócili do szkół to powraca również sztandarowy Konkurs Helskiej Fundacji Sapere Aude pt. "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym". Obserwujcie otoczenie. Jeżeli widzicie obok siebie kogoś kto Waszym zdaniem wyróżnia się swoim postępowaniem w środowisku lokalnym, szkole, grupie przyjaciół to zgłaszajcie takie osoby do Konkursu. Konkurs trwa od teraz do 15 czerwca 2021. Osoby zgłoszone będą nominowane i prezentowane na stronach Fundacji. W pżdzierniku 2021 spotkamy się wszyscy na uroczystej Gali, na której wręczę nagrody i wyróżnienia. Nagrody zawsze są atrakcyjne.
http://fundacjasapereaude.pl/

GALA FINAŁOWA "ALTRUIŚCI" - BOHATEROWIE PANDEMII 2020

Gala "Altruiści" - ukłon dla bohaterów czasu pandemii, odbyła się w piątek 09.10.2020 r. Gala dla ludzi, którzy w swoim działaniu nie widzą niczego nadzwyczajnego ale to właśnie oni przystąpili do działania wtedy, kiedy inni zatrzaskiwali swoje drzwi lub zrywali kontakty. Gala inna niż wszystkie jakie dotychczas organizowałem. Gala w pełnym reżimie sanitarnym. Gala, której scenariusz to zmiana, zmiana i zmiana. Co kilka minut czy sekund przed jej rozpoczęciem. Gala, która po raz pierwszy miała ograniczenie co do ilości uczestników. Gala bez wspólnego zdjęcia. Udało się. Dlatego dzisiaj mogę to napisać. Patronami Gali byli posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska, senator Sławomir Rybicki oraz poseł Marek Rutka. Gali patronował również Związek Miast i Gmin Morskich, który przygotował nagrody specjalne dla "Altruistów", a który reprezentował Marcin Makowski. Oprócz patronów Galę zaszczycili swoją obecnością lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli: europosłanka Magdalena Adamowicz, poseł Barbara Nowacka, członek Rady ECS Jan Kozłowski, prezes Instytutu Lecha Wałęsy- Adam Domiński, Hotele Polskie - Aleksandra Dudek, sanatorium MSWiA Sopot -Agnieszka KowalczykPaweł Tomaszewski, Jarek Kłodziński. Dyrektorzy biur senatorów i posłów: Grzegorz Kuleta, Paweł Piasecki, Paweł Wojnowski, Grzegorz Zamek- Gliszczyński. Sponsorami nagród oprócz patronów Gali byli: Magdalena Adamowicz, Barbara Nowacka, Kazimierz Plocke oraz burmistrz Helu, Mirosław Wądołowski. Galę prowadziła koncertowo, dosłownie i w przenośni Kinga Włodarkiewicz. Galę rozpoczęliśmy od wystąpień patronów lub ich przedstawicieli. Kiedy napięcie przed wręczaniem wyróżnień rosło, ogłosiłem jeszcze jedno wydarzenie, przyznanie przez moją Fundację, tytułu "Mecenasa Rozwoju Młodzieży" dla Prezydenta Lecha Wałęsy. Nagrodzeni w podziękowaniu otrzymali: specjalne statuetki, dyplomy, zestawy rzeczowe, plecaki, zaproszenia na rejs na pokładzie STS "Generał Zaruski" oraz jak zawsze na moich Galach, czerwone róże. Osoby wyróżnione to: Iwona Stankiewicz, Bożena Andryskowska,Beata Jeka, Emilian i Julian Sępińscy, Maria Garda, Agata Garda, Mirosława Dawidowska, Krystyna Cichoń, Jan Piotrowicz i Halina Piotrowicz, Ryszard Groenwald, Mariusz Sowiński,Ochotnicza Straż Pożarna w Helu,Natalia BajcarzMarta Hamulczuk, Marcin Chrzanowski,Agnieszka Klein, Kasia Jabłońska, Andrzej Śliwiński, Duchnowska Hanna.

Na zakończenie Kinga Włodarkiewicz zaskoczyła chyba wszysktich swoim mini recitalem co było można zauważyć na twarzach suchaczy. Działo się oczywiście więcej ale tak naprawdę to pamiętam "ciśnienie" ostatnich sekund i końcowe oklaski na stojąco dla Kingi. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podzękować (jak zawsze) burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska za udostępnienie pięknej sali Ratusz w Pucku, sekretarz miasta Agnieszka Siebert za pomoc merytoryczną. Specjalne podziękowanie kieruję dla Tomasz Kopoczyński oraz Agnieszka Kowalczyk. Za organizację nagłośnienia dziękuję Jacek Pawlak

Rejs Żaglowcem Generał Zaruski

10 maja 2021 r., Gdańsk, Ołowianka, 9 rano. Wtedy rozpoczął się rejs na żaglowcu https://www.facebook.com/Gdansk.Ratuje.Zaglowiec/, w którym wzięli udział min. finaliści projektu „Altruiści” organizowanego przez https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/  Rejs po Zatoce Gdańskiej na pokładzie żaglowca był jedną z nagród, którą ufundował https://www.facebook.com/ZMIGM/ Uczestnicy rejsu mogli na własnej skórze przekonać się czym jest żeglowanie, co to jest wachta, czy jak to jest spożywać posiłek na fali.

(Fot: Szymon Osadowski)

ALTRUIŚCI

Dookoła nas, w tym trudnym czasie, nie brakuje ludzi szlachetnych i odważnych, którzy bez zastanowienia niosą bezinteresowną pomoc: szyjąc maseczki, dostarczając posiłki do szpitali, kupując wyposażenie ochrony osobistej, środki spożywcze dla pacjentów i  personelu ,pomagając osobom starszym i samotnym, a nawet sąsiadom na kwarantannie. Mali i duzi. Są to osoby o wielkim sercu nie szukające poklasku czy chwały w świetle reflektorów a jednak prawdziwi bohaterowie - Altruiści.

Myślę, że warto byśmy ich poznali i chociaż symbolicznie podziękowali. Pragniecie by usłyszeli o nich inni, chcecie ich wyróżnić i podziękować?

Jeśli znasz taką wspaniałą osobę zgłoś ją do projektu HELSKIEJ FUNDACJI SAPERE AUDE –„ ALTRUIŚCI”.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: marekchron@gmail.com

Do współpracy zapraszam również tych którzy czują potrzebę podziękowania tym wyjątkowym ludziom.

https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/

Patronat Gali Finałowej objęli: Posłanka @Henryka Krzywonos-Strycharska, Senator @Sławomir Rybicki oraz Poseł @Marek Rutka

Projekt wspiera Związek Miast i Gmin Morskich.

Szczegóły na załączonym plakacie.

XXX LAT POLSKIEGO SAMORZĄDU - MOJE MIASTO W EUROPIE

Zapraszam młodzież do udział w Konkursie, który przygotowałem z okazji "XXX lecia polskiej samorząności". Patronką Konkursu jest europosłanka Magdalena Adamowicz. Zachęcam do tworzenia i nadsyłania prac. Materiały filmowe będą publikowane na bieżąco.

KONKURS EKO - MOVIE

Niezapowiedziana przerwa w szkole nie musi oznaczać bezczynności. Zapraszam do udziału w KONKURSIE, który zajmie czas i może przynieść coś dobrego. Nawet będąc w domu możesz nakręcić telefonem filmik jak segregować śmieci. Wsystko zależy od Waszej kreatywnośc. Szczegóły na plakacie. (plakat - Kasia Chroń)

EkoSylwester 2019/2020 VII Edycja

EkoSylwester 2019 to 7 lat wspólnej zabawy i społecznej edukacji, którą organizuję jako Helska Fundacja Sapere Aude. Trochę ekologii, trochę partycypacji. Dzisiaj poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. Zwycięzcami zostali i nagrody otrzymali: Ola Bubienko-BudaAnna SzczypiorDamiana Haase-Rydelek, Katarzyna Glewicz, Kamila Kretkiewicz, Marzena Kwietniewska, Agnieszka Słodyczka, Anna Rożek, Agnieszka Klein, Dominika Dawidowska, Mateusz Przybylak, Dawid Batycki oraz Patryk Glewicz. Wszystkim nagrodzonym gratuluję a wszystkim uczestnikom dziękuję.
Pomagali mi i wspierali mnie w organizacji tegorocznego finału, oprócz mojej żony Ani, niezawodna jak zwykle, serdeczna przyjaciółka Henryka Krzywonos- Strycharska, niezawodny przyjaciel Marek Rutka i niezawodne Miasto Gdańsk (miasto z dużej litery napisałem świadomie)
Projekt pomogła mi zorganizować bezinteresowna Gosia Piotrowska za co jej serdecznie po raz enty DZIĘKUJĘ.
Podziękowania składam również naszemu ZZOM – Marek Dykta, Ryszard Burczyk. To ich firma przygotowała i oznaczyła pojemniki konkursowe a potem zabezpieczyła je w Nowy Rok czyli w dzień kiedy większość odpoczywała po hucznej zabawie.
Nagrody ufundowane zostały z diet, które otrzymuję w ramach pełnionej funkcji w naszym samorządzie czyli radzie miasta ;-)
#helskafundacjasapereaude #bynunu #gdansk

ŚWIĄTECZNY BALKON

Konkurs na świąteczny wystrój został rozstrzygnięty, tak jak obiecałem, podczas dzisiejszego finału VII edycji EkoSylwestra. Sorry za jakość zdjęć. (moich). Rozstrzygnięcie może nietypowe ale jedyne uczciwe. W tym roku postanowiłem wyróżnić burmistrza, Mirka Wądołowskiego czyli nasze miasto. Dlaczego? Za całkowitą zmianę dotychczasowego świątecznego wystroju, za wystrój nie tylko ratusza ale i innych parków, za nowy wystrój ulic i za jeszcze jedno. Za to, że przez cały okres świąteczno - noworoczny spotykałem gości, którzy podkreślali swoje zauroczenie naszym klimatem, który niewątpliwie tworzył wystrój miasta. Oczywiście wszystkie nadesłane zdjęcia pokazywały wyjątkowość prywatnych dekoracji, one w swojej sumie również wpływały na wieczorny niesamoicie piękny widok.
Myślę, że warto rozważyć zwiększenie puli nagród. Ilość dekoracji mówi sama za siebie.
(Zdjęcia UM Hel oraz nadesłane na konkurs)

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

„I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”/”Napisz list do Św. Mikołaja”, akcja trwała w tym roku 21 dni. Wczoraj, w Wigilię Wigilii dostarczono ostatnie prezenty. Szacunek budzi liczba osób, które w tym roku zdecydowały się zostać Św. Mikołajem. Wymarzone prezenty dostały wszystkie helskie dzieci, które napisały listy. Ci którzy przygotowali a potem wręczyli prezenty dzieciom, sami mogli się przekonać jak przyjemne jest dawanie, zwłaszcza komuś kto tak naprawdę się tego nie spodziewa. Jak miła jest szczera radość dziecka, jak niesamowite wrażenie robi zdziwienie, brak słów a czasami łzy szczęścia w oczach obdarowanego. Dziękuję „Mikołajom” bo to co zrobili to bezinteresowny odruch dzielenia się z małymi osobami, im praktycznie nieznanymi. Dla dzieci i dla nas, to również lekcja empatii, życia we wspólnocie i zwykłego odruchu bycia dobrym. Była to również okazja przekonania się, że sam prezent często nie jest najważniejszy. Iskierki niedowierzania w oczach dzieci dobitnie o tym świadczyły. Mam nadzieję, liczę na to, że z roku na rok, nas Mikołajów będzie przybywać a nasze sanie będą wyjeżdżały coraz dalej bo radość w oczach dziecka jest bezcenna.

Dziękując jeszcze raz Mikołajom i Elfom chciałbym by i inni ich poznali. A byli w tym roku nimi:

Grażyna Janiak, Marlena Pełechaty, Renata Panek, Krystyna Kosno, Krzysztof Przeniczny, Waldemar Sojecki, Bogdan Żóławski, Grzegorz Nowakowski, Sylwia Budzisz, Mirosław Wądołowski, Edyta Koreńczuk, Anna Lubocka, Anna Denisiuk, Aneta Ertman – Kwidzińska, Paweł Kwidziński, moja skromna osoba oraz Firma Paula Fish ze Słupska, której dziękuję szczególnie, ponieważ jej udział w akcji to przejaw prawdziwej bezinteresowności ale nade wszystko szczerej społecznej polityki firmy, która może być przykładem dla innych. To nie ja zabiegałem o jej udział to jej Prezes i Zarząd zobaczyli nas na drugim końcu wybrzeża i postanowili, że warto. Niskie ukłony i wyraz szacunku za taką postawę.

Finał V edycji Konkursu

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

Kolejna, V edycja Konkursu „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym”, organizowanego przez Helską Fundację Sapere Aude za nami. Wczoraj, 27.09.2019 r. w Sali Ratuszowej UM Puck odbyła się Gala Finałowa Konkursu, którą poprowadził Bogdan Szczepański, aktor, radiowiec i dziennikarz. Konkurs jest objęty Patronatem: Fundacji Honor Pomagania Dzieciom, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski, Stowarzyszenia Czerwonej Róży oraz Związku Miast i Gmin Morskich. Patronat medialny przyjęła Gazeta Wyborcza Trójmiasto.Honorowy Patronat przyjął Honorowy Konsul Wielkiego Księstwa Luksemburg, Pan Tomasz Kopoczyński. Uroczystość była podsumowaniem działań zgłoszonej do Konkursu młodzieży. Wyjątkową była oprawa artystyczna przygotowana przez młodzież LA i TI im. M. Płażyńskiego w Pucku, czyli spektakl „Drogi do wyzwolenia” na podstawie „Wyzwolenia” S. Wyspiańskiego w reżyserii Roberta Kanaan. Młodzi kandydaci do wyróżnienia reprezentowali bardzo szerokie spektrum zainteresowań. Od sztuki, śpiewu, sportu, tańca, działań społecznych, po najnowsze technologie. Młodzież reprezentowała wartości tak dzisiaj deficytowe jak tolerancja, partycypacja społeczna, wartości demokratyczne czy odwaga. Odwaga bycia sobą. Co warte podkreślenia, nominowana młodzież reprezentowała małe środowiska i miejscowości przez co realizacja ich pasji często wymaga o wiele większego wysiłku niż ich rówieśników z dużych aglomeracji miejskich. Po to właśnie istnieje Fundacja i Konkurs, by pokazywać światu młodych ludzi, którzy często sami nie mają odwagi pokazać innym swojego talentu. W tym roku spośród zgłoszonych osób, nominowani zostali: Agata Basińska, Albert Wolszon, Dorota Skoczke, Jakub Szamber, Kinga Włodarkiewicz, Łukasz Jalowski, Mikołaj Dykta, Oliwia Obrębska oraz Szymon Reszka. Wszyscy nominowani to niezwykli młodzi ludzie, całkowicie oddani swoim pasjom. Zwycięzcami Konkursu, edycji 2018/2019 zostali: Kinga WłodarkiewiczMikołaj Dykta i Szymon Reszka. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz karty pobytowe w hotelach: Ostoya Roztocze, hotel Artus Gdańsk, AMW Hotele, ufundowanymi przez Piotr Zygarski, Jarosław Dembski oraz Prezes AMW Hotele. Nagrodzeni otrzymali również od burmistrza Helu, Mirosława Wądołowskiego, pamiątkowe albumy a przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Olkowicz wręczył Kindze Włodarkiewicz zaproszenie na tygodniowy staż w biurze RPO w Gdańsku.Nagrody przyznał również Prezes Związku Miast i Gmin Morskich a przekazał je Dyrektor biura Pan Marcin Makowski. Galę uświetnili swoją obecnością Patroni i Przyjaciele skupieni wokół Projektu, min.Henryka Krzywonos- StrycharskaMagdalena AdamowiczKazimierz Plocke, Sławomir Rybicki. Obecność tych osób była dodatkową nobilitacją młodzieży i podkreśleniem wagi ich działań. Od innych, nieobecnych Patronów otrzymaliśmy i odczytaliśmy listy skierowane do młodzieży. Listy nadesłali Kamila Gasiuk-Pihowicz, prof. Marcin Matczak oraz Mirka Katna. Gala stała się również okazją do podziękowania tym, którzy od początku bezinteresownie wspierają działania Fundacji, pomagają w realizacji jej Projektów i wspierają naszą młodzież. Wyróżnienia- podziękwoanie od Fundacji otrzymali: Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, Europoseł Magdalena Adamowicz, Poseł Kamila Gasiuk – Pihowicz, Poseł Kazimierz Plocke, Senator Sławomir Rybicki, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni - dr. Tomasz Białas, Dyrektor hotelu CASSUBIA - Wojciech Truszkowski oraz Dyrektor Teatru Otwartego w Gdańsku- Dariusz Wójcik. Nie była by możliwa organizacja wielu Projektów Fundacji gdyby nie bezinteresowna pomoc Patronów i Przyjaciół a są nimi : Patroni: Henryka Krzywonos-Strycharska,Jarosław Wałęsa, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Barbara Dolniak, Tomasz Kopoczyński, Marcin Matczak, Tomasz Białas, Barbara Nowacka, Robert Biedroń, Jarosław BiałkAndrzej Wnuk, Mirosław Wądołowski, Hanna Pruchniewska, Ludwik Klinkosz, Wiera Ignatowa, Mirosława Kątna, Dariusz Strzelecki, Arkadiusz Gawrych, Ewa HartmanJose Torres PrivBartek ZukowskiBartek Miernik . Przyjaciele: Lech Wałęsa, Kinga Gajewska, Kazimierz Plocke, Jan Kozłowski, Arkadiusz Myrcha, Zbigniew Janas, Krzysztof Szerkus, Nina Stiller, Bogdan Szczepański, Hubert Dyl, Abelard Giza, Jakub Porada, Dariusz Wójcik, Krzysztof ZbieranekAgnieszka Kapała-SokalskaRafał Kątny, Agnieszka Kowalczyk, Wojciech Truszkowski, Dariusz Michalczewski, Dorota Róża ChałatRadomir SzumełdaAndrzej SułkowskiArtur Sierawski, Olgierd Hewelt, Agata GessnerAneta MikaAdam OtrompkaBarbara Cöllen oraz Wojciech Sokolnicki. Gala była też okazją do ogłoszenia nowego Projektu Helskiej Fundacji Sapere Aude pod nazwą „Akademia Samorządności”. Projektu skierowanego do młodzieży szkolnej mający na celu przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu lokalnego, zachęcenie młodzieży do działań społecznych oraz przygotowania jej do działania w dorosłym samorządzie lokalnym. Akademia bez semestrów, bez egzaminów i bez zapisów za to ze spotkaniami z twórcami samorządu w Polsce, z aktywnymi samorządowcami oraz praktycznym działaniem w środowiskach lokalnych. „Akademia” ruszy z początkiem listopada 2019 r. Również ogłoszono start kolejnej edycji Projektu „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” 2019/2020. Uroczystą Oprawę muzyczną Gali zapewniły Marta Tomczyńska, dwukrotna laureatka Konkursu i laureatka nagrody specjalnej Prezesa AMW Hotele w 2019 r. oraz tegoroczna finalistka Konkursu Kinga Włodarkiewicz. Na zakończenie Gali spotkała mnie niespodzianka. Dowiedziałem się po raz pierwszy, jak to jest „dostawać”. Z rąk Pani Poseł Henryki Krzywonos Strycharskiej otrzymałem podziękowania za dotychczasową działalność Fundacji.
Za tegoroczną pomoc w organizacji Gali dziękuję, sponsorom: Spółka Hotele Polskie, Spółka AMW Hotele, Fundacja Honor Pomagania Dzieciom, Związek Miast i Gmin Morskich, burmistrz miasta Helu, Rzecznik Praw Obywatelskich . Za pomoc merytoryczną dziękuję: burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, sekretarz miasta Puck Agnieszka Siebert, Marta Tomczyńska, dyrektor LO i TI im. M. Płażyńskiego w Pucku Małgorzata Oberzig, Robert Kanaan, Dawid Kaszewski.
(fot. Dawid Kaszewski)

"........ przez Pryzmat Tolerancji" - III EDYCJA

III Finał Konkursu "..... Przez Pryzmat Tolerancji" za nami. Jak zwykle Finał odbył się w gościnnym ECS w obecności Patrona Konkursu Prezydenta Lecha Wałęsy. W tej edycji w Konkursu wzięli udział uczniowie szkół: LA im. M. Płażyńskiego w Pucku, SP im. Zaruskiego w Pucku, SP im. Polskich Noblistów z Łebcza. Na spotkaniu gościliśmy również dyrekcję i uczniów Społecznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów z Kwidzyna. Dla młodzieży oprócz nagród była to kolejna żywa lekcja historii. Dziękuję Panu Prezydentowi za Patronat, Gosi Piotrowskiej za grafikę Konkursu, Basil Kerski i Lucynie Augustyn za pomoc ze strony ECS, nauczycielom za zainteresowanie młodzieży a młodzieży za udział .

"Moje Miasto w Europie"

Konkurs pod Patronatem Europosła Jarosław Wałęsa "Moje Miasto w Europie" rozstrzygnięty. Rozdanie nagród poprzedziło spotkanie z Europosłem, pt. "Porozmawiajmy o Europie". Na konkurs wpłynęło 54 prace. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani. Spośród prac Patron Konkursu wyróżnił nagrodami głównymi: Franciszek Kucharski, Joanna Urbanowicz, Kaja Włodarkiewicz, Igor Starnawski, Michał Stempniak. Nagrody dodatkowe otrzymali: Natalia Pałkowska, Marta Kohnke, Hania Mucha, Julia Zybała, Stanisław Figurski. Nagrody od burmistrza Helu przyznano: Nadia Buda-Bubienko, Izabela Baranowska, Natalia Gierczak. Pewnie nie wszyscy wiedzą ale Jarosław Wałęsa jest zawsze blisko naszej młodzieży i naszego miasta, często patronuje miejscowym przedsięwzięciom więc cieszę się, że dał się namówić na spotkanie i pozwolił mi o swoim udziale w naszych przedsięwzięciach powiedzieć. Szczególne podziękowania składam żonie Ani i córce Kasia Chroń za ogarnianie logistyki i techniki, Magdalenie Gielo-Politewicz (Dyrektor biura Europosła) za odwieczną współpracę i pomoc,Gosia Piotrowska za prześwietne, jak zawsze grafiki, bezinteresowne tworzenia dla mojej Fundacji plakatów, Kamil Dolny za dokumentację fotograficzną oraz Hotelowi Hel za okazaną gościnność, przygotowanie sali i poczęstunku.
 

Kolorowa czyli biało-czerwona 2019

"Kolorowa czyli biało-czerwona" - Ci którzy zobaczyli przedstawienie przekonali się jak ważny przekaz niesie, Ci którzy mogli a nie przyszli niech nie znając nie komentują. To już druga wizyta "Kolorowej" w Helu. Dziękuję za gościnę Hotelowi Hel i jego dyrektor Agnieszce Kowalczyk. Tym razem Hubert miał wejście i całą grę, którą można określić jednym słowem - "petarda". Żywiołowo, energicznie z zaangażowaniem publiczności. Nawet gospodarza miasta, burmistrza poniosły emocje. Dziękuję Bartkowi i Hubertowi za przejechanie setek kilometrów by zagrać w Helu, dziękuję Kasi za zrobienie kanapek, dziękuję widzom za udział i długie dyskusje po spektaklu. W tym miejscu nie pozostaje mi do powiedzenia nic innego jak - "do zobaczenia"

WOŚP - 2019

Jeszcze nigdy w tym miejscu nie pisałem o niczym smutnym wręcz przeciwnie, zawsze z nadzieją o szansach. Po tegorocznym finale WOŚP pożegnaliśmy Patrona i Przyjaciela Helskiej Fundacji Sapere Aude, Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pawle będziesz zawsze z nami, w naszym działaniu i naszym przekazie.

Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogliśmy WOŚP. 

EkoSylwester 2018

EkoSylwester 2018 rozstrzygnięty. Gratuluję wszystkim laureatom, dziękuję wszystkim uczestnikom ponieważ dzięki ich udziałowi nasze miasto po zabawie sylwestrowej było czystsze. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu Konkursu Gosia Piotrowska.

Z roku na rok coraz więcej osób uczestniczy w projekcie. W VI edycji EkoSylwestra nagrody wylosowali:

Agnieszka Klein, Hildebrandt Wioleta, Dominika Dawidowska, Anna Kwiecień, Grzegorz Nowakowski, Kamila Aneta TalaszkaMarzena Kwietniewska, Stanisława Waśkowska, Anna Burczyk, Danuta Frenkler, Katarzyna StempniakEwa Malinowska, Natalia Klein, Irena Kielichowska, Monika Zomkowska.
Serdeczne Gratulacje !!!
Ogromne podziękowania dla sponsorów: Europosła Jarosław Wałęsa, Pani Poseł Henryka Krzywonos-Henryka Krzywonos- Strycharska, Prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Hotel Business Faltom.
Jak co roku w organizacji logistycznej pomógł nam Eko-Hel.

Organizator Projektu:

http://fundacjasapereaude.pl/

https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/

https://www.facebook.com/radnychron/

BALKON - 2018

Boże Narodzenie to czas jedności, pokoju i wspólnoty. Stąd też pomysł na konkurs dekoracji domów i mieszkań. W tym roku do konkursu zgłoszono kilkanaście udekorowanych posesji. Wszystkie były wyjątkowe, piękne i oryginalne. Wszystkie nadawały koloryt naszemu miastu, budowały atmosferę. Nagroda była tylko jedna. Kilka, w gradacji miejsc na podium byłoby nieuczciwe, chociażby dlatego, że tworzył by ranking lepszych i gorszych a takich nie było. O nagrodzie zdecydowało coś innego, co wyróżniało się dodatkową cechą. Nagrodę w konkursie zdobył Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Helu 4 właśnie za pokazanie jedności i prawdziwej Wspólnoty. Nie wiem jakie kryterium zadecyduje o wyniku za rok. Jedno jest pewne, Konkurs będę kontynuował.

Gala Finałowa części akademickiej Konkursu Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" - Gdynia 2018

Gala Finałowa Konkursu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" II edycja akademicka organizowanego przez Helską Fundację Sapere Aude. 23.11.2018 miałem okazję uhonorować laureatów konkursu części akademickiej. Niby taka prosta informacja a tyle emocji. Dzisiaj ktoś mnie zapytał: jak było? Nie potrafię odpowiedzieć ;-) Dzięki uprzejmości władz WSAiB Gdynia, Pani prezydent Reginy Szutenberg i rektora Tomasza Białas gala odbyła się w aurze wszechobecnej wiedzy i prestiżu uczelni. Dostojeństwa wydarzeniu dodała obecność żony Pana profesora Jerzego Młynarczyka, wieloletniego rektora uczelni, Pani Krystyna Kowalczyk. Zanim powiem o wyróżnionych słowo o tych co zdecydowali się wspierać "maluczkich". O osobach, które nie mają żadnego interesu by wspierać młodzież z małych ośrodków Pomorza a pomimo tego poświęcają swój czas by swoją obecnością honorować działalność młodych ludzi. Patroni i Przyjaciele Projektu to osoby, którym zależy na tym by młodzi ludzie byli mądrzy i świadomi ale też by mieli taką samą szansę rozwoju jak ich rówieśnicy z dużych ośrodków miejskich. W tym roku postanowiłem chociaż tak jak mogę, podziękować osobom, które w ramach fundacji, najbardziej wspierały młodzież i przekazywały jej wiedzę o demokracji, praworządności i wolności przez ostatnie dwa lata. Nagrodzeni zostali : Prezydent Lech Wałęsa, w którego imieniu nagrodę odebrała córka Pani Magdalena Wałęsa, w imieniu posłanki na Sejm RP: Henryka Krzywonos- Strycharska - mąż Krzysztof Strycharski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Europoseł Jarosław Wałęsa. W jego imieniu wyróżnienie odebrała dyrektor biura europosła Pani Magdalena Gielo - Politewicz . W imieniu pasła Kazimierz Plocke nagrodę odebrał Grzegorz Zamek- Gliszczyński. Nagrodzony został Pan Jarosław Kurski , w którego imieniu nagrodę odebrał Mikolaj Chrzan. Wyróżnieni zostali profesor Marcin Matczak, który niestety tego dnia przebywał w Londynie oraz przedsiębiorca i filantrop Olgierd Hewelt.
W tym roku, w II edycji konkursu, w kategorii akademickiej nominacje otrzymali: Justyna Konczewska - GWSH; Sandra Szewczyk - WSB; Daria Struniewska , Przemek Schenk oraz Konrad Maćkowiak - Ateneum oraz Krystian Zagrobelny, Adam Labuhn i Paweł Mering - WSAiB Gdynia. Spośród tej ósemki przyznano 4 nagrody główne. Otrzymali je: Justyna Konczewska, Sandra Szewczyk, Krystian Zagrobelny i Konrad Maćkowiak. Laureaci jak wszyscy nominowani otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, zestawy promocyjne Helu i Kaszub. Laureatom wręczono imienne statuetki oraz vouchery na pobyty hotelowe ufundowane przez Piotr Zygarski Prezesa Fundacji Honor Pomagania Dzieciom oraz Prezesa AMW Hotele. Justyna Konczewska czekała jeszcze jedna niespodzianka. Na mój wniosek Justyna została wyróżniona nagrodą specjalną do Rzecznika Praw Dziecka, którą wręczył w jego imieniu Rafał Kątny. W czasie gali czas umilała swoim śpiewem Marta Tomczyńska - laureatka części szkolnej konkursu i już członkini mojej fundacji. Marta za swoją działalność otrzymała nagrodę specjalną od Prezesa AMW Hotele, którą wręczył dyrektor hotelu Cassubia - Wojciech Truszkowski. Na uczestników Gali czekała również niespodzianka. Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gospodarz Gali, pan Tomasz Białas ogłosił rozpoczęcie działań na rzecz powołania prestiżowej nagrody im. prof. Jerzego Młynarczyka dla wybitnego studenta/ucznia Pomorza. Każdy dobry tort ma swoją wisienkę. Wisienką na torcie Gali był występ Dariusz Wójcik vel Davidek, dyrektora Teatru Otwartego w Gdańsku, który zaprezentował fragmenty koncertu "Pod cieniem czereśni", koncertu muzyki żydowskiej pamięci Ireny Sendlerowej Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Z Dariuszem przy fortepianie wystąpił Michał Kaleta. Talent, kunszt wykonania i wspaniały bas Dariusza pozostawił niezapomniane emocje na widzu. Miało to niebagatelny wpływ na fakt zatrzymywania się widzów przy wystawie poświęconej pamięci Irenie Sendlerowej eksponowanej w holu. Po takich emocjach wszyscy chętnie udali się na poczęstunek. Oooooogromne podziękowania dla mojego serdecznego przyjaciela, aktora Bogdan Szczepański, który poprowadził Galę profesjonalnie i z przytupem. ;-) Chciałbym tutaj podziękować osobom, dzięki którym Gala się odbyła. Członkom Fundacji: Paweł Tomaszewski,Gosia PiotrowskaIwona TopkaDamian MikołajczykKamil Dolny, Anna Chroń, Joanna ZaczekMarta TomczyńskaMaja DeinekKasia Chroń. Dzwiękowcowi - Zbigniew Kluzowicz. Mojemu przyjacielowi Dariusz Wójcik, jego koledze pianiście Michał Kaleta oraz Przemysław Waszkiewicz firma Offstage. W przygotowaniu Gali pomogli mi również: poseł Kazimierz Plocke, Robert Biedroń, Paweł Adamowicz, firma Oltrans, AMW Hotele oraz Fundacja Honor Pomagania Dzieciom - Piotr Zygarski.

Wbrew srereotypom - spotkanie autorskie z Bartoszem Żukowskim

"Wbrew stereotypom" - to odpowiedzi na pytania: co to jest "szuflada"? Jak pozory mylą? Blaski i cienie sławy. Bartek pokazał się z tej drugiej strony kamery. Bartek - tata, Bartek - filantrop, Bartek - zwykły człowiek. Udowodnił, że identyfikacja z Waldusiem Kiepskim jest dość niesprawiedliwa, zwłaszcza w kontekście 49 dużych produkcji i niezliczonej ilości seriali. Poznaliśmy również kulisy pracy nad najnowszą produkcją "Raz, jeszcze raz".

Wystawa o Irenie Sendlerowej na Festiwalu w Sopocie

W dniach 21.09.2018r., w ramach koncertu "Pod Cieniem Czereśni" ,który był kolejną odsłoną XIX Międzynarodowego Festiwalu "Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn" Sopot 2018 w ramach nowej incjatywy skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz 23.09.2018r. w ramach koncertu finałowego tego festiwalu zatytułowanego: "Jidysze Perł" - koncercie muzyki żydowskiej dla uczczenia Roku Ireny Sendlerowej - "SPRAWIEDLIWEJ WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA, dzięki uprzejmości i zaproszeniu  Dariusz Wójcik dyrektora Teatru Otwartego w Gdańsku została zaprezentowana wystawa Helskiej Fundacji Sapere Aude, której Fundatorem jest Rzecznik Praw Dziecka - minister Marek Michalak, na wniosek którego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 ROKIEM IRENY SENDLEROWEJ.
Po wiekach kultury żydowskiej poprowadziła nas znakomita, charyzmatyczna pieśniarka i tancerka Nina Stiller obdarzona wspaniałą urodą i cudownym głosem. Pieśniarce na fortepianie towarzyszył znakomity pianista Artur Jerzy Zieliński.

Koncert i Wystawa poświęcona pamięci Ireny Sendlerowej

Pytanie: "Czy Irena Sendlerowa była Polką czy Żydówką?" Hmm, z 10 osób 7 odpowiedziało - "Żydówka". Po to, oprócz hołdu bohaterce,między innymi, 26.07.2018, w Muzeum Rybołówstwa w Helu, w ramach XVIII Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki zorganizowano "Wieczór ze Sztuka Żydowską" poświęcony Irenie Sendlerowej. Dzięki uprzejmości Dyrektora Festiwalu, Dariusz Paradowski, w ramach koncertu, mogłem udostępnić wystawę ufundowaną przez Rzecznika Praw Dziecka ministra Marka Michalaka, w ramach ogłoszonego przez Sejm RP, "Roku 2018 - rokiem Ireny Sendlerowej". Odpowiadając na pytanie: Irena Sendlerowa była Polką. Większość z nas kojarzy jej osobę z uratowanymi, żydowskimi dziećmi ale ciekawa i pouczająca jest historia jej życia z okresu międzywojennego. To wtedy zaprotestowała przeciwko dyskryminacji Żydów wykreślając ze swojego indeksu pieczątkę zezwalającą jej zajmowanie miejsc na auli wraz ze studentami - Polakami. Już jako młoda osoba przeciwstawiła się konformistom i populistom. Zadeklarowała swoją tolerancję i powiedziała "dość" dyskryminacji. Całe jej życie to obrona tej postawy. To prawdziwe "Sapere Aude". Dlatego też, jest tak ważną postacią dla nas i środowisk żydowskich. Czwartkowy koncert godnie uhonorował postać bohaterki. Pełną salę słuchaczy zaskoczył mistrzowski kunszt wykonawców. Dariusz Wójcik genialnie prowadził słuchacza po żydowskiej historii, zmieniając wieki i kontynenty, uciszając salę nostalgicznym śpiewem by po chwili prawie podrywać do tańca. Dariusz Wójcik wywoływał potężną huśtawkę emocjonalną swoim niesamowitym wykonaniem. Nie często zdarza się by artysta modulując śpiewem powodował wibracje płuc słuchaczy. Po pierwszych taktach Dariusz przejął całkowitą kontrolę na słuchaczem. Oprawę muzyczną tworzył Paweł Lipski. Wirtuoz klawiszy. Czy muzyka może płynąć? Paweł udowodnił, że tak. Kiedy cichł śpiew Darka to Paweł płynnie prowadził słuchacza dalej. Ponoć cała sztuka polega na tym by stać się jednością z instrumentem. Paweł zdecydowanie to osiągnął. O jakości przedstawienia świadczy również publiczność. Cisza, zaduma, rytmiczne oklaski, nucenie w zamyśleniu, całkowite oddanie artyście. Po tym wieczorze niejeden słuchacz pokochał muzykę żydowska i niejeden pójdzie dalej chcąc zgłębić tę kulturę. Można mieć żal tylko o jedno. Sala Muzeum nie mogła pomieścić więcej osób. Dziękowałem Dyrektorowi Festiwalu za możliwość zaprezentowania wystawy. Dziękuję za pomoc w jej organizacji wielkiemu przyjacielowi dzieci, mam nadzieję również moim ;-), Rafał Kątny. Dziękuję Marek Dykta za pomoc merytoryczną i jak zawsze niezawodną. Dziękuję Tadeusz Muża za załatwienie wszystkich formalności administracyjnych.
Linki do kilku utworów koncertu (autor Marek Dykta)
https://www.facebook.com/852346291515068/videos/1790629661020055/
https://www.facebook.com/Miasto.Hel/videos/1601665199939387/
https://www.facebook.com/852346291515068/videos/1790621567687531/

Przez Pryzmat Tolerancji - 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 - "Rok Ireny Sendlerowej". W sobotę 21.07.2018 na Bulwarze Nadmorskim w Helu, w ramach wystawy poświęconej pamięci Ireny Sendler, odbył się konkurs dla dzieci pt." ........ przez pryzmat tolerancji" zorganizowany przez moją, Helską Fundację Sapere Aude. http://fundacjasapereaude.pl/ Wystawę udostępnił mi, patronat objął oraz ufundował nagrody: Rzecznik Praw Dziecka, Pan Minister Marek Michalak. Dodatkowo konkursowi patronowali Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Henryka Krzywonos- Strycharska oraz Mirka Katna. Dzieci przez całą słoneczną sobotę wyrażały w obrazkach to co rozumieją pod słowem "Tolerancja". Przekrój wiekowy był bardzo szeroki. Dorośli żałowali, że nie mogli wziąć udziału w konkursie. ;-) W ramach pocieszenia dla dorosłych zostały przeznaczone, pozakonkursowe smycze ;-). Do tematu rysunków inspirowała dzieci postać Ireny Sendlerowej, o której życiu i postawach mówiła wystawa a często rodzice, którzy w oparciu o wystawę, tłumaczyli dzieciom kim była bohaterka wystawy. Pomimo różnorodności wieku uczestników konkursu prace przedstawiały: współczucie, empatię, równość, bezinteresowność. Wystawa i konkurs spotkała się z dużym zainteresowaniem. Tym bardziej jestem wdzięczny uczestnikom i odwiedzającym, że poświęcili chwilę swojego wypoczynku i zamiast plażowania poznali postać Ireny Sendlerowej a dzieciaki w upale tworzyły swoje prace. Dziękując dzieciom jak również ich rodzicom podkreślałem, że wszystkie prace zwyciężyły, że wszystkie zajęły I miejsce. I te które wytrwały do podsumowania i rozdania nagród, jak i te, które po odwiedzinach na wystawie i konkursie opuszczały Hel. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję. Gratuluję rodzicom tak mądrych i wrażliwych dzieci. Jeszcze raz dziękuję RPD Marek Michalak za umożliwienie organizacji wystawy w Helu. Dziękuję za bezinteresowną, ogromną pomoc w organizacji wystawy i konkursu, wielkiemu przyjacielowi dzieci, Rafał Kątny; za opracowanie graficzne konkursu oraz stworzenie plakatu Gosia Piotrowska. Dziękuję za merytoryczną pomoc Marek Dykta oraz pracownikom promocji miasta UM Hel, Kasia Chroń oraz OSP Hel. Dziękuję za pomoc w czasie prowadzenia konkursu mojej żonie Ani, Mirela Figurska oraz Maria Wozniak - Malczewska.

"Kino Kasyno" - finał warsztatów teatralnych"

15 czerwca 2018, jako dodatkowy element gali finałowej konkursu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym", na bulwarze nadmorskim odbyło się przedstawienie "Kino Kasyno" jako zwieńczenie dwutygodniowych warsztatów teatralnych zorganizowanych przez Helską Fundację Sapere Aude" prowadzonych przez reżysera teatralnego Bartłomieja Miernika i grupę aktorów związanych z reżyserem i Fundacją Banina.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach zaprezentowała spektakl, który powstał na bazie wspomnień mieszkańców Helu. Już wkrótce będą realizowane kolejne projekty we współpracy z Fundacją Banina.

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" finał szkolny 2017/2018

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami a może całkiem blisko, np. na północ od S6, kiedy mijamy Trójmiasto żyje młodzież bardzo utalentowana, kreatywna i empatyczna. Niestety wraz ze skrętem w Redzie na drogę 216 zostawiamy za sobą swobodny dostęp do kultury, bogatą ofertę edukacyjną oraz świat wielu, łatwo dostępnych możliwości. .......... W piątek, 15 czerwca 2018 r. odbył się w Helu finał Konkursu "Sapere Aude - miej odwagę być mądry" - kategoria szkolna. Piszę o tym trochę inaczej. Nie wymieniam od razu nagrodzonych, bo chciałbym zacząć od czegoś innego. Tego dnia do Helu, z odległych części Polski, przyjechali ludzie kreujący rzeczywistość, autorytety w swoich dziedzinach, społecznicy. Ci których zaraz wymienię spotkali się z młodzieżą a przecież mogli rozpocząć weekend od pobytu np. na plaży. To, że tak znakomite nazwiska poświęciły swój czas dla nas jest wyrazem najwyższego szacunku dla Was, laureatów konkursu. To świadectwo wagi rzeczy, które robicie, to ukłon w Waszą stronę. W Waszą ale także w stronę waszych kolegów i koleżanek, którzy próbują spełniać swoje marzenia, kreują swoje otoczenie i często niezauważani dają bodziec do działania w swoim środowisku. Goście Waszej Gali doskonale wiedzą, że macie nad nimi i wszystkimi dorosłymi ogromną przewagę: Wy nie uważacie, że czegoś się nie da. Nie jesteście ograniczeni stereotypami, Wami ciągle kierują marzenia. Ograniczeni odległością, środowiskiem, czasami mentalnością dorosłych startujecie w wyścigu w momencie kiedy inni zawodnicy są w połowie dystansu i macie odwagę podejmować rywalizację, niejednokrotnie ją wygrywając. Wizyta na Waszej Gali Tomasz Kopoczyński - Honorowego Konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga, Krzysztof Olkowicz - Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, prof. Marcin Matczak - autorytetu prawniczego i wielkiego erudyty, Mirka Katna - Kawalera Orderu Uśmiechu, Grzegorz Zamek- Gliszczyński - przedstawiciela Posła RP Kazimierz Plocke, Dorota Róża Chałat - radnej Koszalina, Prezesa Era Kobiet, Rafał Kątny - Szef Działu Komunikacji Społecznej Rzecznika Praw Dziecka, Marek Rutka - przedstawiciela Prezydenta Słupska Roberta Biedronia, Piotr Szeląg - Prezesa Fundacji Pozytywne Inicjatywy, Artur Sierawski - Prezesa Stowarzyszenia Skorupiaki, Radomir Szumełda - działacza społecznego, Bartek Miernik - reżysera teatralnego, Prezesa Fundacji Banina, Katarzyna Klimczuk - Prezesa Fundacji Pomorze od Nowa, Aneta Mika - Prezesa ARTAZ, Wojciech Truszkowski - Dyrektora hotelu Cassubia, Adam Otrompka - Prezesa Balticom, Olgierd Hewelt - Prezesa Firmy OLTRANS oraz osób im towarzyszącym to ukłon w Waszą stronę. Wy młodzi i utalentowani a często niedoceniani macie być dla swoich środowisk szczepionką na partycypację, empatię i pluralizm. W tym, 2018 roku, "Mieli odwagę być mądrymi" i zostali wyróżnieni przez Helską Fundację Sapere Aude: Kinga Włodarkiewicz, Marta Tomczyńska, Fabian Panek, Agata Domaszk, Piotr Labudda, Oktawia Goryńska, Paulina Pałkowska, Wiktor Strzeżek, Bartłomiej Szczegielniak, Michał Boszke, Dawid Kaszewski oraz Zuzanna Stachurska. Wyróżniona młodzież swoim postępowaniem i działaniem daje nadzieję na budowę społeczeństwa mądrego i odpowiedzialnego. Mam nadzieję, że kończąc edukację wrócą do swoich miejscowości wziąć ster rozwoju i odpowiedzialności. Będą kierować rozwojem swoich środowisk mając na względzie głównie dobro drugiego człowieka. Wrócą do nas pozbawieni, tak dzisiaj częstych cech, jak zawiść, nietolerancja, nepotyzm. Jako światli ludzie, otwarci na innych zbudują społeczeństwo obywatelskie przyjazne dla wszystkich. W tym miejscu chciałbym podziękować współorganizatorowi Projektu, Fundacji Honor Pomagania Dzieciom - Piotr Zygarski (dziękuję Piotruś, bez Ciebie nie byłoby tak super), Honorowym Patronom: Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniu Czerwonej Róży. Dziękuję sponsorom a w szczególności: Honorowemu Konsulowi Wielkiego Księstwa Luksemburga, Piotr Zygarski, Firmie OLTRANS, Restauracji KUTTER, Europosłowi Jarosław Wałęsa, Posłankom: Henryka Krzywonos- Strycharska i Kamila Gasiuk-Pihowicz, AMW Hotele, Firmie Balticom sp. z o.o. Dziękuję za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu oprawy muzycznej: Cezary Zybała Strzelecki, Studio Sztuki Da Capo Al Fine: członkom zespołu, prowadzącym: Magdalena Gawin, Katarzyna Bartoszewicz-Stromska, Magdalena Świątkiewicz; za pomoc Magdalena Tomczyńska.
Różnie mogłoby być z Projektem gdyby w Fundacji nie pomagali mi: Paweł Tomaszewski - wiceprezes, Iwona Topka, Gosia Piotrowska, Damian Mikołajczyk - członkowie oraz Kasia Chroń, Maja Deinek, Marta Tomczyńska - wolontariuszki. Gosia Piotrowska to jednocześnie autorka większości grafik projektów i podprojektów Fundacji.
Dziękuję również Pani Dyrektor ZSO Hel Irena Sojecka za gościnę na terenie szkoły podczas Gali oraz Pani Janickiej i dziewczętom 2B helskiego Gimnazjum za merytoryczną pomoc w przygotowaniu sali i opiekę nad gośćmi. Jacek Pawlak dżwięk obsłużyłeś super. Jeszcze raz wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować III edycję Konkursu i spotkamy się za rok. Teraz zapraszam do uczestnictwa w projektach organizowanych przez Fundację (adresy z informacjami poniżej) oraz do uczestnictwa w Gali Konkursu Sapere Aude - miej odwagę być mądry - części akademickiej, która odbędzie się 19 października 2018 na auli WSAiB w Gdyni.
http://fundacjasapereaude.pl/
https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/…
https://www.facebook.com/radnychron/?ref=bookmarks

Warsztaty Teatralne - "Kino Wicher"

Warsztaty teatralne i przygotowania do spektaklu „Kino i Kasyno” idą pełną parą i wchodzą w ostatnią fazę przygotowań. Swoisty most pokoleń, przedstawienie oparte na wspomnieniach mieszkańców Helu, w reżyserii Bartek Miernik będzie można zobaczyć już 15 czerwca. Autorami scenariusza są młodzi artyści Ewa Sakłak i Michał Nakoniczewski. W warsztatach uczestniczy Hubert Dyl, gwiazda serialu TVN, „19+”. Serdeczne podziękowania OSP Hel za udostępnienie sali do zajęć oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP Hel za udział w przygotowaniach. Podziękowanie dla członków Klubu Seniora Jantar za udostępnienie swoich osobistych wspomnień. Osobiste podziękowanie dla Marek Dykta za bezinteresowną pomoc.

http://fundacjasapereaude.pl/

https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/radnychron/?ref=bookmarks

 

"Abelard Giza - sztuka wyboru"

20 maja 2018 na zaproszenie Fundacji puckie LA im. M. Płażyńskiego odwiedził Abelard Giza. "Abelard Giza - sztuka wyboru"  Gdzie są granice absurdu? Kiedy kończy się żart z zaczyna chamstwo? Czy warto mieć dystans? Odpowiadał Abelard, pytała młodzież ;-). Chyba nikt nie żałował tych 2 godzin ;-) Dziękuję za gościnność Pani Małgorzacie Oberzig - Dyrektor LA im.M.Płażyńskiego w Pucku oraz super inteligentnej młodzieży za świetne przyjęcie i mądre pytania.

"Świadkowie" - ku pamięci pokoleń

Zapraszam do udziału w najnowszym Konkursie Helskiej Fundacji Sapere Aude: "Świadkowie". Konkurs pod patronatem Prezydenta Lecha Wałęsy, współorganizowany przez Fundację im. Lecha Wałęsy. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Helu oraz mieszkańców Półwyspu Helskiego. Jest to konkurs literacki (forma dowolna) na wspomnienie z czasu transformacji ustrojowej, okresu "pierwszej Solidarności" oraz czasu stanu wojennego. Okres wspomnień do wyboru. Konkurs trwa do 01 maja 2018 r. Prace można przesłać na adres: helskafundacja@gmail.com lub marekchron@gmail.com
Grafika Konkursu Gosia Piotrowska - By nunu

"240 sekund" - czasu na ratunek

  "240 sekund". Najważniejsze sekundy by uratować komuś życie. Dzisiaj (11.04.2018),w Helu, dzięki uprzejmości grupy "LAiTI" młodzież przeprowadziła instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia były prowadzone w formie pokazu połączonego z teorią i zajęciami praktycznymi. Młodzież wykazała się pełnym profesjonalizmem. Ich działanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i żywiołową reakcją uczestników. Zainteresowanie, jak widać na zdjęciach było spore. Mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że gdyby jutro zdarzyło się coś niespodziewanego, większość uczestników zdecydowanie udzieliłaby pierwszej pomocy. Dziękuję grupie LAiTI w składzie: Marta Tomczyńska, Marta Sokołek, Ania Mukowska, Zuzia Ellwart, Jasiu Szweda, Leonard Szymański oraz opiekunowi grupy Dawid Kasprzyk za poświęcony czas i przeprowadzone zajęcia. Dziękuję za udział członkom Klubu Seniora "Jantar" oraz mieszkańcom Helu. Dziękuję Marek Dykta za pomoc techniczną. Serdeczne podziękowania dla Gosia Piotrowska - By nunu za stworzenie oprawy graficznej projektu.

"Adwokat przydaje się w życiu" - II edycja

Luty 2018 stał pod znakiem wykładów w ramach realizacji II edycji Projektu Pomosrskiej Izby Adwokackiej, "Adwokat przydaje się w życiu". Helscy seniorzy mogli zapoznać się z aspektami prawa w takich tematach jak: senior jako ubezpieczony, senior jako dłużnik, senior jako pacjent i senior jako poszkodowany. Seria szkoleń spotkała się z dużym zainteresowaniem. Koordynatorem Projektu była Agnieszka Kapała - Sokalska. Było mi niezmiernie miło móc koordynować helską część projektu.

"Kolorowa czyli biało-czerwona"

"Kolorowa czyli biało - czerwona" "zaszczepiona" w Helu. Na specjalne zaproszenie Helskiej Fundacji Sapere Aude, 23 stycznia 2018 Fundacja Grupa Banina przedstawiła tytułowy monodram. Monodram robi wrażenie. Nawet osoby, które poznały wcześniej zasadę przedstawienia zostały wciągnięte w sztukę. By zobaczyć emocje nie trzeba się było nawet wysilać. Hubert (Hubert Dyl) wywołujący skrajne emocje przechodził sam siebie budząc, na przemian, sympatię i zniechęcenie. Nie mniej ciekawa, nawet bardziej ważna, dyskusja w drugiej części odkrywająca proste acz skuteczne mechanizmy manipulacji młodym umysłem, prowadzona przez aktora (Hubert Dyl) i reżysera (Bartek Miernik). Przedstawienie powinno być wpisane jako obowiązkowy punkt programu szkolnego bo kto dotrze do młodego człowieka lepiej niż jego rówieśnik. To co stało się wczoraj, to mam nadzieję dopiero początek prezentacji repertuaru Fundacji Grupa Banina w Helu. Chociaż spektakl zakończył się po 18:00 to rozmowy i emocje z nim związane trwały do późna.
Składam serdeczne podziękowania Dyrektor Biblioteki Miejskiej za pomoc w organizacji i udostępnienie sali.

EkoSylwester 2017 - Finał

EkoSylwester 2017 rozstrzygnięty. Gratuluję wszystkim laureatom, dziękuję wszystkim uczestnikom ponieważ dzięki ich udziałowi nasze miasto po zabawie sylwestrowej było czystsze. W tym roku zacznę od końca. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu Konkursu Gosia Piotrowska. Ogromne podziękowania dla sponsorów: Europosła Jarosław Wałęsa, Starosty Powiatu Puckiego Jarosław Białk, Grupa Hoteli WAM, Hotel Victoria Victoria. Firmom: OLTRANS,FRONTEX, Elektro-Instal. Specjalne podziękowanie dla Joanna Kosińska, Dariusz Onowszak i Wojciech Truszkowskii, Ryszard Burczyk.

Wielki Szacun dla finalistki konkursu, Żanny Sępińskiej, która już przed wręczaniem nagród poinformowała, iż swoją nagrodę przeznacza na wsparcie tegorocznego 26 Finału WOŚP. Z roku na rok coraz więcej osób uczestniczy w projekcie, coraz bardziej poszerza się również grono sponsorów. Mówi się, że nie ważna nagroda,nie liczy się wygrana, niemniej można było zauważyć ogromną radość na twarzach osób, które wylosowały pobyt w hotelu Grupy Hoteli WAM, wizyty w Relax/SPA hotelu Victoria Victoria, kolacji w restauracji hotelu, sprzętu AGD czy koszy słodyczy. W VI edycji EkoSylwestra 2017 nagrody wylosowali:

Alicja Kowal, Hanna Wyrwińska, Mariusz Dawidowski, Agnieszka Klein, Mirela Figurska, Sztubiński Janusz, Hildebrandt Wioleta, Dominika Dawidowska, Joanna Kita, Sępińska Żanna, Kamila Kretkiewicz, Ewelina Borek, Mirosława Dawidowska, Magdalena Urbanowicz, Marzena Gaweł, Anna Kwiecień, Zieliński Bartosz, Iwona Zander, Kleina Kamil, Wysocki Kamil, Konkel Zdzisław, Glewicz Jan, Netzel Tadeusz, Sandra Gaweł, Maja Deinek, Renata Panek . Serdeczne Gratulacje !!!

Organizator Projektu:

http://fundacjasapereaude.pl/

https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/

https://www.facebook.com/radnychron/

Zostań Świętym Mikoajem

Ostatnie dwa tygodnie były bardzo pracowite dla „Św.Mikołaja” Helskiej Fundacji Sapere Aude (http://fundacjasapereaude.pl/) . Do Fundacji dotarły dziesiątki listów. Rozwożenie prezentów przy braku śniegu było czasochłonne. Wczoraj „Mikołaj” powrócił do Laponii by szykować kolejną akcję za rok.
Za pomoc w przygotowaniu tegorocznej edycji dziękuję serdecznie Gosia Piotrowska.
W tym roku do Projektu dołączyli „Mikołaje”: Pani Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, Pan Poseł Kazimierz Plocke, Radni Klubu Morskie Przymierze Hel-2020: Grażyna Grazyna Janiak, Zofia Jarosz i Marcin Daraż oraz Anna Lubocka, Mirosław Wądołowski i Ewa Hartman.
Wszystkim razem i każdemu z osobna serdecznie dziękuję. Przewodnikiem Mikołaja po Helu była Elfetka Anna Chroń
Szczególne podziękowanie za pomoc kieruje do Marek Dykta.

"Sapere Aude - miej odwagę być mądrym"

    I edycja

W piątek 23 czerwca 2017 odbył się finał konkursu „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym”, organizowanym przez Helską Fundację Sapere Aude. Finał odbył się w Helu i Pucku podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w ZSO Hel i LO i TI im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Poseł Henryka Krzywonos – Strycharska, Prorektor WSAiB dr Piotr Białas, Prezes Fundacji Hotele Polskie Dzieciom Pan Piotr Zygarski, wykładowca języka rosyjskiego i hiszpańskiego Uniwersytetu Warszawskiego, podróżniczka, Pani Wiera Ignatowa. Z przyczyn obiektywnych, nieobecną na uroczystości była Pani Poseł Kamila Gasiuk –Pihowicz, która przysłała list do młodzieży. Laureatami tegorocznej edycji wśród szkół ponadpodstawowych zostali: w Helu – Mikołaj Dykta i Oktawia Goryńska, w Pucku: Marta Tomczyńska, Aleksander Jabłoński i Maciej Rybacki. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe a zwycięzcy pobyty w hotelu w Zakopanem.

.............. przez pryzmat Tolerancji

W dniu 02.06.2017r. na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, w ramach podsumowania Projektu: "...... przez pryzmat Tolerancji" odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu z jego patronem Prezydentem Lechem Wałęsą. Wyróżniono trzy prace, których autorami są Dorota Skoczke, Mateusz Dołęga i Kasia Chroń, której pracę wyróżnił sam Pan Prezydent. W tym miejscu chciałbym podziękować za ogromną pomoc w zorganizowaniu spotkania Panu Adam Domiński oraz dyrekcji i uczniom Liceum Akademickiego i Technikum Informatycznego im. M. Płażyńskiego w Pucku. Napłynęła tak duża ilość prac, że nie można było zrobić jednego spotkania w tym samym terminie dla wszystkich uczestników. Finaliści z Prabut odbędą spotkanie w najbliższym terminie, o którym powiadomi biuro Prezydenta.

Spotkanie autorskie Jakuba Porady

Kuba w Helu czyli spotkanie autorskie z Jakub Porada. Samo spotkanie to pełen spontan. Ludzie z całej Polski i nie tylko Jeden z ogródków Bulwaru Nadmorskiego. Zdziwienie, zaciekawienie a w końcu pełne i świadome uczestnictwo publiczności. Młodzież mówi "pojechał z nimi". Tak właśnie Jakub Porada "pojechał" z publicznością. Szalone tempo, zwroty akcji, ogrom treści przeplatany anegdotami a to wszystko wypowiedziane z szybkością karabinu maszynowego. Barcelona, Tbilisi, Praga, Kozia Wólka, co chwila w innej części Europy czy świata. Ludzkie losy, kręte drogi życia, wspomnienia. To wszystko odbiorcy nie pozwalało nawet na głębszy oddech. Gęstniejący tłumek, życzliwość, sympatia i pozdrowienia. Na koniec gromkie brawa i uczucie niedosytu......

Adwokat przydaje się w życiu

Energicznie, ciekawie, rzeczowo. I, II i III  edycja warsztatów "Adwokat przydaje się w życiu".Akcja pokazała uczestnikom, że warto korzystać ze swoich praw. Strach przed urzędnikiem lub zwykła, ludzka niewiedza nie powinna nikogo dyskwalifikować jako uczestnika życia publicznego. Czasami fachowe nazewnictwo lub terminologia zniechęcają nas do działania, warto sobie wtedy zadać pytanie: co tak naprawdę oznacza termin, który budzi respekt? Np. "Testament" to przecież zwykłe oświadczenie woli, nic skomplikowanego. Mam nadzieję, że uda się zorganizować kolejne warsztaty, z kolejnymi tematami lub kontynuacją dotychczasowych. Pamiętajmy - prawnik to też człowiek. Po raz kolejny dziękuję koordynatorce projektu "Senior" adw. Agnieszka Kapała-Sokalska. Bez jej osobistego zaangażowania nie udało by się przeprowadzić zajęć. Dziękuję Pomorskiej Izbie Adwokackiej - organizatorowi projektu.

Ekosylwester 2016/2017 rozstrzygnięty. Gratuluję wszystkim laureatom, dziękuję wszystkim uczestnikom ponieważ dzięki ich udziałowi nasze miasto po zabawie sylwestrowej było czystsze. Tych co nie wygrali tym razem, zachęcam do udziału za rok. Z pewnością się uda. Z roku na rok coraz więcej osób uczestniczy w projekcie, coraz bardziej poszerza się również grono sponsorów. Mówi się, że nie ważna nagroda, liczy się wygrana, niemniej można było zauważyć ogromną radość na twarzach osób, które wylosowały pobyt w hotelu w Zakopanem, dowolnym hotelu Grupy Hoteli WAM, wizyty w aquaparku hotelu Victoria, sprzętu AGD czy koszy słodyczy. W V edycji Ekosylwestra 2016/2017 nagrody wylosowali:
Alicja Kowal, Hanna Wyrwińska, Anna Pisula, Beata Biernacka, Mariusz Biernacki, Anna Szczypior, Elżbieta Ostrowicka, Mariusz Dawidowski, Agnieszka Klein, Władysław Herrmann, Antoni Muża, Iwona Sokołowska, Bożena Wiśniewska, Stefan Waraksa, Helena Waraksa, Elżbieta Latuszek, Mirela Figurska, Karolina Gaweł, Agata Sztubińska, Monika Zomkowska. Serdeczne Gratulacje !!!

Helskie Forum Obywatelskie

We współpracy ze Stowarzyszeniem Alternatywny Cypel zorganizowaliśmy 4 edycje Projektu Helskie Forum Obywatelskie

Wizyta w Sejmie RP na zaproszenie Pani Poseł Kamili Gasiuk - Pihowicz

".............. przez pryzmat Tolerancji"

finał dla ZSP Prabuty

W dniu dzisiejszym (15.09.2017r.) na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyło się drugie spotkanie uczestników Projektu „…… przez pryzmat Tolerancji” z Prezydentem Lechem Wałęsą. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Prabut. Na spotkaniu młodzież zaprezentowała wykonane w ramach Projektu prace. Kapituła konkursu wyróżniła trzy prace, których autorami są Angelika Lechowska, Weronika Kołak i Daniel Szczepański. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania dla Pani Lucyna Maj oraz bezcenne wsparcie dla Adam Domiński

Akademicki Finał I Edycji Projektu "Sapere Aude - miej odwagę być mądrym" 2016/2017

W czwartek 05 października 2017 odbył się akademicki finał konkursu „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” - edycja 2016/2017, organizowanym przez Helską Fundację Sapere Aude, pod patronatem Pań Henryka Krzywonos- Strycharska, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz pożegnanego przez nas w sierpniu, nieodżałowanego Pana Profesora Jerzego Młynarczyka. Wyróżnionych zostało dwoje studentów: Iwona Topka oraz Adam Labuhn. Gospodarzem finału była Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzięki uprzejmości Pana Rektora Tomasza Białasa oraz władz uczelni, finał został zorganizowany w auli uczelni podczas uroczystego wręczenia dyplomów. Wyróżnieni otrzymali dyplomy,nagrody rzeczowe oraz dwuosobowe pobyty w hotelu w Zakopanem ufundowane przez współorganizatora projektu, Pana Piotr Zygarski - Prezesa Fundacji Hotele Polskie Dzieciom. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. We wrześniu ruszyła kolejna edycja projektu „Sapere Aude- miej odwagę być mądrym” - edycja 2017/2018. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE 2016/2017

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE 2017/2018

Wyróżnieni w Konkursie 2018/2019

Wyróżnieni w Konkursie 2020/2021

Wyróżnieni w Konkursie ALTRUIŚCI 2020

Wyróżnieni w konkursie ALTRUIŚCI II - 2021

MECENAS ROZWOJU MŁODZIEŻY

Patroni Projektu 

Przyjaciele Projektu

Honorowa Kapituła Fundacji

członkowie

WYRÓŻNIENIA I REKOMENDACJE

Nagroda Specjalna Marszałka Senatu

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki na dzisiejszym spotkaniu przekazał na ręce Prezesa Helskiej Fundacji Sapere Aude, nagrodę  Marszałka Senatu RP w XVI. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

https://www.facebook.com/SenatRP/

Nagroda Specjalna Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 11 grudnia 2020 odbyła się 26 Gala Nagrody "Bursztynowego Mieczyka" im. M. Płażyńskiego. Jest mi niezmiernie miło, iż to właśnie moja Fundacja otrzymała Nagrodę Specjalną Marszałka Senatu RP. Dziękuję kapitule Konkursu, wyróżnienie jest dla mnie wielką nobilitacją. Dziękuję senatorowi RP Sławomir Rybicki za przygotowaną laudację.

"Nagroda "Bursztynowego Mieczyka"

W dniu 01.12.2017 r., w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miałem przyjemność uczestniczyć w XXIII Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wspaniałe miejsce, wspaniali goście i kwiat organizacji pozarządowych na widowni. W Gali uczestniczyłem pierwszy raz. Tym bardziej było dla mnie nie lada zaskoczeniem kiedy prowadzący zapowiadając nagrodę w kategorii Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich wywołali na scenę Helską Fundację Sapere Aude. Nagrodę w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wręczył mi Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Szerkus.

Wyróżnienie "Czerwonej Róży"

21.05 miałem przyjemność uczestniczyć w Gali Konkursu Czerwonej Róży (43 edycji). Już sama nominacja do grona 10 najlepszych na Pomorzu była dla nie ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem. Nie było by tej nominacji gdyby nie władze uczelni, które na mnie postawiły. Rektora prof.zw. dr hab. Jerzego Młynarczyka, Prorektora dr Tomasza Białasa i Dziekana wydziału Zarządzana dr Cezary Tatarczuk Jednak wyróżnienie jakie otrzymałem o Kapituły konkursowej: "Za wybitne dokonania w działalności społecznej i podnoszenie świadomości obywatelskiej" otrzymane z rąk Przewodniczącego Stowarzyszenia Czerwonej Róży pana Ludwika Klinkosza było największą niespodzianką. Mówiłem o tym podczas prezentacji konkursowej ale chcę podkreślić jeszcze raz, że udało mi się wiele projektów przeprowadzić dzięki pomocy, wyrozumiałości i cierpliwości mojej żony Ani. Serdeczne podziękowania za "otwarte serca", bezinteresowną pomoc i codzienne wsparcie kieruję do moich przyjaciół Henryka Krzywonos- Strycharska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i człowieka orkiestrę, posiadacza megaton pozytywnej zaraźliwej energii, wszędobylskiego pomagacza Piotr Zygarski ;-) Serdecznie dziękuję również Adam Domiński, bez Ciebie najnowszy projekt nie miał by szans na realizację. Dziękuję Gosia Piotrowska, która ma inny kąt widzenia ;-) i dzięki temu mam teraz świetne logo, nie mówiąc już o pomocy w ramach nunudesign.pl oczywiście bezinteresownie.Paweł Tomaszewski, Agnieszka Kapała-Sokalska na Was zawsze mogę liczyć. Marta Trusz i Magdalena Maksymiuk za optymizm, wsparcie, stały kontakt i pomoc w realizacji przedsięwzięć. Marek Rutka za godziny rozmów i bezcenne rady. Małgorzata Oberzig za wspaniałe podejście do młodzieży i codzienną współpracę. Ania Urbańska, Ewa Hartman, Paweł Jarząbek, Wasza wiedza jest bezcenna. Jest też taka grupa ludzi, z którymi współpracuję trochę ponad rok, teraz może trochę mniej (obowiązki i projekty) ale nie mogę ich pominąć. Wspaniali zapaleńcy oddani sprawie. Szlachetni i uczciwi. To oni są często moją inspiracją Może dlatego, że czuję się jednym z nich, czyli ludzie KOD-u. Radomir Szumełda na Ciebie zawsze mogę liczyć, zresztą nie raz mi pomogłeś i Wy: Maja Augustynek, Piotr Czapliński, Katarzyna Wiśniewska,Kasia Uzdrowska Anna Wojtunik, Jacek Kędra, Jacek Rakuć, Marek Ryćko, Andrzej Sułkowski itd. Tych, którym chciałbym podziękować są dziesiątki a może nawet setki. Co chwilę spotykam wspaniałych ludzi dzięki którym "ładuję akumulatory". Praca z Wami jest dla mnie zaszczytem. To co robię jest możliwe dzięki Wam ;-)
Udział w tym projekcie pozwolił również zobaczyć optymistyczny jeśli nie rewelacyjny poziom naszej młodzieży. Zaangażowanie, pasję, oddanie i co najważniejsze pewność i wiarę w siebie. Klimat, który tworzą trójmiejskie uczelnie i wykorzystanie tego przez młodzież daje optymistycznego psychicznego kopa. Patrząc na poziom wiedzy i zaawansowanie projektów przez nich realizowanych budzi ogromny podziw. Mam to szczęście, że nie zasiadam w Kapitule Konkursu Czerwonej Róży organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży​ z jednego powodu. Gdybym miał zdecydować o laureacie nie przyznał bym głównej nagrody. Zadłużył bym się i przyznał 8 równorzędnych nagród czyli 8 samochodów. Ci ludzie, którzy dzisiaj stali na scenie to zaprzeczenie niesprawiedliwej opinii o złej młodzieży. Jeżeli jakiś młody człowiek określany jest mianem złego to jest to nasza dorosłych wina. Dzisiejsi laureaci otrzymali od dorosłych szansę i kredyt zaufania i z niego w 100% skorzystali. To tacy jak Ci dzisiaj, w przyszłości będą korzystać z siły argumentów a nie argumentów siły. To jest właśnie wspaniałe, wiara w mądrość młodego człowieka i uświadomienie sobie, że tacy ludzie w przyszłości będą kreować naszą rzeczywistość. Nie wszystkim laureatom udało mi się złożyć gratulacje. Teraz w takim razie niniejszym to czynię. Stać z Wami na jednej scenie to ogromne wyróżnienie. Nie wiem kto z Was w przyszłości będzie nową Skłodowską, czy nowym Kopernikiem, jestem jednak pewien, że już niedługo będą o Was pisać największe tytuły i nie tylko te w Polsce. Jeżeli kiedykolwiek mógłbym Was o coś poprosić to powiedział bym: "Zarażajcie swoją pasją kolejne pokolenia, wyjdźcie do małych miast i miasteczek czy wsi. Pokażcie "na żywo" tym którzy popadają w marazm i apatię, że marzenia się spełniają, że ich życie leży w dużej mierze w ich rekach, że widza może im otworzyć drzwi do kariery, wiedza pozwoli na świadome i mądre wybory i przede wszystkim, że warto".....